Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha phn loai thc vt Lm Dung
   2009-07-16 15:45:08    CRIonline
Lm Dung (1903-1981), nha phn loai thc vt. Thp nin 20 chu yu nghin cu cac loai nm. Bt u t thp nin 30 dc sc vao vic nghin cu phn loai thc vt hat ging, thu c thanh tu ni bt trong vic m rng va phat trin nghin cu phn loai thc vt hat ging Trung Quc.

Lm Dung sinh nm 1903 tai tinh Giang T. Nm 1920 i lu hoc tai Phap, nm 1930 tin si khoa hoc t nhin quc gia Phap, sau o v nc.

Nm 1930 1937, ng c mi lam giao s Khoa sinh hoc Hoc vin Nng hoc ai hoc Bc Binh, ng thi kim nghin cu vin Vin thc vt hoc Vin nghin cu Bc Binh, trong khi o con giang day tai cac trng ai hoc Trung Phap, ai hoc Phu Nhn, ai hoc Trung Quc. Theo tinh hinh va nhu cu trong nc luc by gi, ng chuyn hng nghin cu t nm hoc sang phn loai thc vt hat ging, t o t nn tang cho cuc i nghin cu cua ng sau nay.

Nm 1938 1946, ng ln lt giang day tai trng ai hoc Lin hp Ty Bc, Hoc vin Nng hoc Ty Bc, ai hoc Ha Mn, trong thi gian giang day tai ai hoc Ha Mn, ng chu tri xy dng Vin ng thc vt Vin nghin cu tinh Phuc Kin, lam nghin cu vin kim vin trng.

Nm 1946, Lm Dung chuyn v Bc Kinh, lam nghin cu vin Vin thc vt Vin nghin cu Bc Binh, n nm 1981.

Thanh tu quan trong nht cua Lm Dung la nghin cu phn loai ho cuc, la nha phn loai ho cuc ni ting nht Trung Quc. Ho cuc la mt ho co chung loai nhiu nht trong thc vt hat ging, chi ring tai Trung Quc a co hn 240 ging, khoang 300 loai. Thc vt ho cuc co nhiu thc vt dc liu, thc vt du va thc vt kinh t khac, nghin cu thc vt ho cuc co y nghia chi ao i vi vic khai thac s dung tai nguyn thc vt cua Trung Quc; hiu bit chung loai, phn b, tp tinh va quan h ho hang cua thc vt ho cuc, cung co gia tri ly lun quan trong i vi vic lam sang to khi ngun va phat trin cua vung thc vt Trung Quc. Qua nhiu nm nghin cu, Lm Dung a thu c nhiu thanh qua, cng b mt loat cng trinh nghin cu. Trn c s bo ra nhiu cng sc, ng va hoc sinh cua ng hp tac xut ban ba cun "Trung Quc thc vt chi" (ho cuc), trinh va cht lng cua nhng tac phm nay a c cac chuyn gia hu quan anh gia cao. Trn con ng khai thac va phat trin phn loai thc vt ho cuc cua Trung Quc, Lm Dung co cng hin ni bt.

Lm Dung rt quan tm va nhit tinh ao tao nhn tai tre. Trong vic ao tao thanh nin, ng co vai c im ni bt: mt la coi trong ao tao nng lc c lp suy nghi va c lp lam vic cho hoc sinh; hai la yu cu hoc sinh khng nhng co trinh cao trong chuyn nganh, ma con yu cu co kin thc rng rai v cac b mn lin quan; ba la xng ly lun kt hp vi thc t.

My chuc nm qua, Lm Dung a ao tao ra mt loat nhn tai nghin cu khoa hoc v thc vt, co nhiu ngi a tr thanh canh chim u an v nghin cu khoa hoc va lc lng chu cht trong vic giang day.