Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ha Tri Hung: then cht cua xy dng ai hoc hang u th gii la i ngu giao vin u tu
   2009-05-14 16:03:33    cri

 

Mi y, khi tra li cu hoi cua phong vin, ng Ha Tri Hung, Uy vin Uy ban Thng vu Quc hi Trung Quc khoa 11, Vin si Vin Han lm Khoa hoc Trung Quc, nguyn Giam c Trng ai hoc Bc Kinh cho bit, then cht cua xy dng "ai hoc hang u th gii" la co i ngu giao vin tt nht va u tu nht.

ng Ha Tri Hung cho rng, xet v tng th mun xy dng ai hoc hang u, "con ngi" la yu t quan trong nht. "Chung ta a nhin thy nhiu toa nha, nhiu thit bi, nhng chung ta tn tai vn rt ln v u t vao con ngi. iu nay rt bt li i vi xy dng i ngu giao vin ai hoc va xy dng i ngu nghin cu khoa hoc."

ng Ha Tri Hung noi, nm 1998 10 nm sau Ngay ky nim 100 nm thanh lp Trng ai hoc, ai hoc Bc Kinh a at c thanh tu to ln, bc vao giai oan phat trin tt nht k t khi thanh lp trng n nay. V xy dng i ngu giao vin, c ban hoan thanh i mi i ngu giao vin, hinh thanh i ngu giao vin kt hp gia giao vin lao thanh, trung nin va thanh nin. i vi mt trng ai hoc ma noi, sau khi thanh lp mt trng ai hoc hang u th gii, mun xy dng mt trng ai hoc co trinh cao, i ngu giao vin la then cht nht. ai hoc Bc Kinh co sinh vin tt nht, cn phai co i ngu giao vin tt nht tin hanh ao tao mt cach tt nht cho hoc sinh; Noi v chuyn gia va hoc gia cua ai hoc Bc Kinh, ngng ngi nhn giai thanh nin xut sc cua Quy ai hoc Bc Kinh u la nhng ngi hang u trong cac ai hoc, iu nay chng to ai hoc Bc Kinh a thu hut mt loat hoc gia tui trung nin va thanh nin rt u tu n trng day hoc.

1 2