Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Du L Na - Nha din tu an Vi--lng
   2009-04-23 15:41:31    cri

Du L Na, nha din tu an Vi--lng ni ting Trung Quc. Nm 1962, Du L Na tt nghip Hoc vin m nhac Thng Hai, hin la giao s Hoc vin m nhac Thng Hai, la canh chim u an Hoc vin m nhac Thng Hai.

Nm 1959, Du L Na 18 tui, ln u tin trinh din ban nhac hoa tu Vi--lng "Lng Chuc", tc "Lng Sn Ba Chuc Anh Tai". T o ni ting trong va ngoai nc. Lng phat hanh bng ia ban nhac hoa tu Vi--lng "Lng Chuc" do Du L Na trinh din c phat hanh ln ti hn 2 triu bng ia, la tac phm co lng phat hanh nhiu nht, co din anh hng rng nht trong cac bng ia nhac khi Trung Quc.

Nm 1960, Du L Na am nhim nhac cng chinh Vi--lng trong ban nhac dy 4 be n Thng Hai (Ban nhac dy co lich s lu i nht Trung Quc), tham gia cuc thi nhac dy 4 be quc t Schumann ln th hai din ra tai Bec-lin va gianh c giai thng. y la ln u tin Trung Quc thu c thanh cng trong cuc thi ln nhac dy quc t.

Bt u t nm 1962, Du L Na giang day tai Hoc vin m nhac Thng Hai, ao tao ra nhiu hoc sinh gianh c giai thng trong cac cuc thi trong nc va quc t, va thng xuyn lam giam khao trong cac cuc thi Vi--lng trong va ngoai nc, gm cuc thi an Vi--lng quc t Tchaikovsky uy tin nht.

Nm 1990, Du L Na vi t cach la ngh si ai Luc u tin sang thm ai Loan, biu din ban nhac hoa tu an Vi--lng "Lng Chuc" tai ai Bc, a lam rung ng ca ai Loan. Ba thng xuyn tham gia biu din trong nc, va con i biu din tai cac nc -xtry-li-a, My, Ca-na-a, Nga, Xin-ga-po, Phi-li-pin, v.v.

Du L Na hiu rng, mun phat trin s nghip an Vi--lng, iu quan trong nht la phai ao tao ra hoc sinh xut sc. Nm 1993, Du L Na thanh lp "Quy ngh thut an Vi--lng Du L Na" nhm thuc y vic ao tao nhn tai mui nhon an Vi--lng Trung Quc.

Trong 50 nm qua, Du L Na trong khi giang day a tng bc xy dng ln phng phap giang day va h thng giang day phu hp quy lut giang day an Vi--lng, co c sc Trung Quc, khng ngng ao tao ra nhng nhn tai din tu va giang day an Vi--lng co trinh quc t va xut sc. Hoc tro cua Du L Na co danh ting la oan qun "Huy chng vang", trong gn 10 nm qua, trong cac cuc thi quc t, hoc sinh cua ba a 10 ln oat giai nht, thanh tich nay tht ang kiu hanh trong linh vc giang day m nhac trong nc cung nh trn th gii.