Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha vt ly ia cu ni ting Trn Tng Khi
   2009-03-26 14:39:18    CRIonline

Trn Tng Khi, Nha ia t hoc, nha vt ly ia cu. Trn Tng Khi sinh nm 1898 tai Trit Giang, sau khi tt nghip ai hoc nm 1925 a giang day tai trng s pham Trang Ha tinh Liu Ninh. Nm 1928 giang day khoa cng ngh trng ai hoc Thanh Hoa.

Trong 5 nm t nm 1929 n 1934, Trn Tng Khi a hoan thanh nhim vu khao sat khoa hoc tng hp tai khu vc hoang vng khng ngi Ni Mng, Ky Lin Sn, Sai-a-mu Tn Cng, m ra s nghip khoa hoc ia cu vung hoang s ty bc Trung Quc.

Nhng thanh tu trong 5 nm khao sat khoa hoc cua ng gm: tin hanh o ac ia hinh cua lu vc sng -di-na, Ky Lin Sn, Sai-a-mu va vung min nam Tn Cng, ln u tin o ac chinh xac vi tri va ia hinh L-pu-p, my chuc nm sau Vin Han lm khoa hoc Trung Quc thng qua v tinh o ac va phn tich ia hinh ln nho cua L-pu-p hoan toan khp vi s o ac cua Trn Tng Khi.

ng con lam cng tac o trc thin vn, thng phai lam vic ngoai tri vao ban m, mua ng gia ret, i khi ngu ngoai tri my m lin trong mua ng, thm chi la khng con n, phai nhin oi vai ngay. Khao sat khoa hoc vung hoang s ty bc trong 5 nm co th noi la v cung gian nan.

Do ng thu c thanh tu ln trong khao sat khoa hoc tai vung ty bc nn a c Nha vua Thuy in trao tng Hun chng sao Bc cc.

Trn Tng Khi la ngi m mang s nghip ia t cua Trung Quc. Nm 1935 sau khi v cng tac tai Vin nghin cu vt ly, ng a tham gia vic o trc ia t vung ven bin ng nam t thang 3-6 nm 1936, ca thay o trc tai 14 im nh Quang Chu, San u, Ha Mn, Phuc Chu, Ninh Ba, Ph a...

Nm 1936 Trn Tng Khi sang c lu hoc, hoc mn "Vt ly ia cu" tai Vin khoa hoc t nhin ai hoc Bec-lin, va lam vic di s chi ao cua nha ia t hoc ni ting Ba-ten-x cua Vin vt ly ia cu Pt-xam. Nm 1940 ng v nc lam pho nghin cu vin Vin vt ly, nm 1941 phu trach xy dng ai ia t Qu Lm. Trong thp nin 40 cua th ky 20, Trn Tng Khi a t chc va lanh ao xy dng 5 ai ia t vinh cu va lm thi, tin hanh o trc ia t tai 120 im thuc 14 tinh, thanh ph va khu vc.

Trong thp nin 50, ngoai am nhim nhiu cng vic nng nhoc cua Vin han lm khoa hoc Trung Quc ra, ng con lam Pho giam c Vin vt ly ia cu kim Chu nhim Phong nghin cu ia t.

ap ng oi hoi cng tac nghin cu ia t, ng ich thn t chc va xy dng ai ia t tai cac ni Bc Kinh, Quang Chu, Lan Chu, La-sa va Vu Han. Phong nghin cu ia t tr thanh nhiu b mn khoa hoc nh t trng c ban, t trng bin hoa, t trng t c, tng I-n, ng vu tru...

Trn Tng Khi a hin dng ca cuc i cho s nghip vt ly ia cu, c bit la a co ong gop to ln trong vic m mang va phat trin s nghip ia t cua Trung Quc.