Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha hoa hoc Dng Thach Tin
   2009-03-07 13:01:06    CRIonline
Dng Thach Tin (1897-1985), nha hoa hoc hu c va nha giao duc. Dc sc vao vic giao duc ai hoc va nghin cu khoa hoc hn 60 nm, ao tao nhiu nhn tai khoa hoc ky thut. ng la ngi t nn mong va ngi m mang b mn hoa hoc thuc tr su va hoa hoc hu c nguyn t Trung Quc.

Dng Thach Tin nm 1923 bng thac si ai hoc Cornell My. Sau o v nc giang day tai ai hoc Nam Khai. Nm 1929 ng lai i My, lam nghin cu vin tai Vin nghin cu Trng ai hoc Yale, nghin cu cu truc hoa hoc hp thanh, bng tin si. Nm 1931 v nc tip tuc lam giao vin tai ai hoc Nam Khai, giang day hoa hoc v c, hoa hoc hu c, hoa hoc thuc men, hooc-mn thc vt, hoa hoc thuc tr su, v.v.

Trong hn 60 nm, ng a ao tao mt loat nhn tai u tu, trong o co cac nha vt ly hoc ni ting, c trao giai N-ben Dng Chn Ninh va Ly Chinh ao.

Dng Thach Tin la ngi t nn mong cho b mn hoa hoc thuc tr su va hoa hoc hu c nguyn t Trung Quc. Trong thp nin 40 th ky trc, Dng Thach Tin a iu tra nhiu tai liu v hooc-mn thc vt, va vit ra ban thao "Hooc-mn sinh trng thc vt", t nn mong cho vic trin khai nghin cu hooc-mn thc vt trong thp nin 50, ong vai tro dn u v nghin cu thuc tr su. Trong thi ky u thp nin 50, ng va cac tr ta a tng hp c thuc iu tit sinh trng thc vt c bit cua Trung Quc, lai tin hanh nghin cu pht-pho hu c, la ngi t nn mong cho b mn hoa hoc thuc tr su Trung Quc.

Qua quan sat lu dai, Dng Thach Tin phat hin phng hng nghin cu nng nghip trn quc t co xu th t thuc tr su v c, thuc tr su thc vt chuyn sang thuc tr su hu c, vi vy trong thi ky u thp nin 50, ng la ngi u tin nghi Trung Quc tin hanh nghin cu v hoa hoc thuc tr su hu c, bt u tng hp mt loat hooc-mn thc vt mi, ong vai tro dn u trong vic thuc y cng tac nghin cu thuc tr su Trung Quc.

Cui thp nin 50, Dng Thach Tin phat hin hoa hoc hu c nguyn t la mt b mn mi ni ln, la chi nhanh mi cua hoa hoc hu c, tuy thi gian phat trin khng lu nhng a th hin ra sc sng ln manh. No se ong vai tro to ln trong xy dng kinh t quc dn va quc phong, hn na con co li cho giai quyt mt s vn v ly lun trong hoa hoc, vi du nh tac dung qua lai cua nguyn t trong phn t, nguyn ly phan ng, cu tao cua gach ngn va tinh cht phn t, v.v. di s dn dt cua ng, mt s can b khoa hoc a trin khai nghin cu hoa hoc hu c nguyn t mt cach h thng, tich luy c nhiu d liu.

Nm 1962, Dng Thach Tin chu tri xy dng Vin nghin cu hoa hoc hu c nguyn t Trng ai hoc Nam khai - c s nghin cu chuyn nganh hoa hoc u tin trong trng ai hoc Trung Quc , tip sau nghin cu hoa hoc Pht-pho hu c, lai trin khai nghin cu trong cac linh vc mi nh Flo hu c, Si-li-cn hu c, Bo hu c, hoa hoc hu c kim loai, v.v. a lp nhiu ch trng cho nganh hoa hoc Trung Quc.

Dng Thach Tin vi thai nghin cu khoa hoc ht sc nghim tuc, lam hn 100 nghin the t liu, phat biu 97 lun vn khoa hoc, bin soan, xut ban mt loat tac phm v hoa hoc Pht-pho hu c, hoa hoc thuc tr su hu c.