Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  �a�ng c��ng sa�n Trung Qu��c se� m�� r��ng th�m m��t b���c d�n chu� trong �a�ng
   2007-10-17 21:53:48    CRIonline
Pho� tr���ng ban T�� ch��c Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c �u D��ng Tu�ng nga�y 17 no�i, �a�ng c��ng sa�n Trung Qu��c se� m�� r��ng th�m m��t b���c d�n chu� trong �a�ng, ca�i ca�ch ch�� ��� b��u c�� trong �a�ng, ti�m to�i nhi��u hi�nh th��c th��c hi��n m�� r��ng d�n chu� c� s�� trong �a�ng. ���ng th��i, Pho� tr���ng ban �u D��ng Tu�ng nh��n ma�nh, ti�ch c��c thu�c ���y ��n thoa� ca�i ca�ch th�� ch�� chi�nh tri�, pha�t tri��n chi�nh tri� d�n chu� chu� nghi�a xa� h��i, lu�n lu�n la� m��t nhi��m vu� quan tro�ng ca�i ca�ch pha�t tri��n cu�a Trung Qu��c.

�a�i h��i �a�i bi��u toa�n qu��c l��n th�� 17 �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c hi��n nay �ang ho�p ta�i B��c Kinh, Trung t�m ba�o chi� �a�i h��i nga�y 17 t�� ch��c ho�p ba�o, m��i Pho� tr���ng ban T�� ch��c Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c �u D��ng Tu�ng gi��i thi��u ti�nh hi�nh x�y d��ng �a�ng C��ng sa�n va� x�y d��ng ���i ngu� ca�n b�� Trung Qu��c.

Trong bu��i ho�p ba�o, Pho� tr���ng ban �u D��ng Tu�ng no�i, �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c x�a nay r��t coi tro�ng d�n chu� trong �a�ng, ti�ch c��c thu�c ���y ��n thoa�, thi��t th��c h��u hi��u x�y d��ng d�n chu� trong �a�ng. �a�i h��i �a�ng 16 n�m 2002 ���n nay, d�n chu� trong �a�ng kh�ng ng��ng m�� r��ng.

T��ng bi� th� Ban ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c H�� C��m �a�o nga�y 15 trong ba�o ca�o �o�c ta�i h��i nghi� �a�i h��i �a�ng 17 �a� n�u ra m��t loa�t bi��n pha�p thu�c ���y d�n chu� trong �a�ng cu�a �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c trong 5 n�m t��i. Trong �o� co� hai bi��n pha�p kha� quan tro�ng la�: Hoa�n thi��n ch�� ��� �a�i h��i �a�i bi��u cu�a �a�ng, thi ha�nh ch�� ��� nhi��m ky� �a�i h��i �a�i bi��u �a�ng, l��a cho�n m��t s�� khu v��c thi ha�nh th�� ch�� ��� tr���ng ky� �a�m nhi��m �a�i h��i �a�i bi��u �a�ng; ca�i ca�ch ch�� ��� b��u c�� trong �a�ng, ca�i ti��n ch�� ��� n�u t�n va� hi�nh th��c b��u c�� ng���i ��ng c��, t��ng b���c m�� r��ng pha�m vi b��u c�� tr��c ti��p Ban la�nh �a�o t�� ch��c �a�ng c� s��.

V�� hai bi��n pha�p na�y, Pho� tr���ng ban �u D��ng Tu�ng cho bi��t, �a�ng c��ng sa�n Trung Qu��c ti��n ha�nh thi� �i��m ch�� ��� tr���ng ky� �a�m nhi��m �a�i bi��u �a�i h��i �a�i bi��u �a�ng ta�i c��p huy��n, thi�, �a� co� th��i gian g��n 20 n�m, thu ����c hi��u qua� ro� r��t; ngoa�i ra, t�� n�m 2002 ���n nay, �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c �a� tri��n khai thi� �i��m b��u c�� tr��c ti��p Ban la�nh �a�o t�� ch��c �a�ng thi� tr��n, xa� ta�i 300 thi� tr��n, xa�, trong giai �oa�n n�u t�n tha�nh vi�n Ban la�nh �a�o thi ha�nh k��t h��p gi��a t�� ch��c ti��n c�� v��i �a�ng vi�n ti��n c��, sa�n sinh ng���i ��ng c�� v��i hi�nh th��c c�ng khai. Pho� tr���ng ban �u D��ng Tu�ng no�i, sau na�y Ban T�� ch��c Trung ��ng se� ti��p tu�c ra s��c thu�c ���y hai c�ng ta�c na�y.

Pho� tr���ng ban �u D��ng Tu�ng no�i, ca�i ca�ch m�� c��a ���n nay, �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c �a� ti�ch c��c thu�c ���y ��n thoa� ca�i ca�ch th�� ch�� chi�nh tri�, chi�nh tri� d�n chu� chu� nghi�a xa� h��i th�� hi��n s��c s��ng sung s��c h�n. Pho� tr���ng ban �u D��ng Tu�ng nh��n ma�nh, ca�i ca�ch th�� ch�� chi�nh tri� lu�n lu�n la� m��t nhi��m vu� quan tro�ng ca�i ca�ch pha�t tri��n cu�a Trung Qu��c. Kh�ng ng��ng thu�c ���y ca�i ca�ch th�� ch�� chi�nh tri�, �a� ba�o �a�m ma�nh me� nh�n d�n Trung Qu��c thi ha�nh ���y �u� quy��n d�n chu�, chi�nh tri� xa� h��i duy tri� ��n �i�nh l�u da�i, �a� cu�ng c�� va� pha�t tri��n cu�c di��n chi�nh tri� d�n chu� �oa�n k��t, sinh ���ng hoa�t ba�t, ��n �i�nh va� ha�i hoa� .