Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ang cng san Trung Quc se m rng thm mt bc dn chu trong ang
   2007-10-17 21:53:48    CRIonline
Pho trng ban T chc Trung ng ang Cng san Trung Quc u Dng Tung ngay 17 noi, ang cng san Trung Quc se m rng thm mt bc dn chu trong ang, cai cach ch bu c trong ang, tim toi nhiu hinh thc thc hin m rng dn chu c s trong ang. ng thi, Pho trng ban u Dng Tung nhn manh, tich cc thuc y n thoa cai cach th ch chinh tri, phat trin chinh tri dn chu chu nghia xa hi, lun lun la mt nhim vu quan trong cai cach phat trin cua Trung Quc.

ai hi ai biu toan quc ln th 17 ang Cng san Trung Quc hin nay ang hop tai Bc Kinh, Trung tm bao chi ai hi ngay 17 t chc hop bao, mi Pho trng ban T chc Trung ng ang Cng san Trung Quc u Dng Tung gii thiu tinh hinh xy dng ang Cng san va xy dng i ngu can b Trung Quc.

Trong bui hop bao, Pho trng ban u Dng Tung noi, ang Cng san Trung Quc xa nay rt coi trong dn chu trong ang, tich cc thuc y n thoa, thit thc hu hiu xy dng dn chu trong ang. ai hi ang 16 nm 2002 n nay, dn chu trong ang khng ngng m rng.

Tng bi th Ban chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc H Cm ao ngay 15 trong bao cao oc tai hi nghi ai hi ang 17 a nu ra mt loat bin phap thuc y dn chu trong ang cua ang Cng san Trung Quc trong 5 nm ti. Trong o co hai bin phap kha quan trong la: Hoan thin ch ai hi ai biu cua ang, thi hanh ch nhim ky ai hi ai biu ang, la chon mt s khu vc thi hanh th ch trng ky am nhim ai hi ai biu ang; cai cach ch bu c trong ang, cai tin ch nu tn va hinh thc bu c ngi ng c, tng bc m rng pham vi bu c trc tip Ban lanh ao t chc ang c s.

V hai bin phap nay, Pho trng ban u Dng Tung cho bit, ang cng san Trung Quc tin hanh thi im ch trng ky am nhim ai biu ai hi ai biu ang tai cp huyn, thi, a co thi gian gn 20 nm, thu c hiu qua ro rt; ngoai ra, t nm 2002 n nay, ang Cng san Trung Quc a trin khai thi im bu c trc tip Ban lanh ao t chc ang thi trn, xa tai 300 thi trn, xa, trong giai oan nu tn thanh vin Ban lanh ao thi hanh kt hp gia t chc tin c vi ang vin tin c, san sinh ngi ng c vi hinh thc cng khai. Pho trng ban u Dng Tung noi, sau nay Ban T chc Trung ng se tip tuc ra sc thuc y hai cng tac nay.

Pho trng ban u Dng Tung noi, cai cach m ca n nay, ang Cng san Trung Quc a tich cc thuc y n thoa cai cach th ch chinh tri, chinh tri dn chu chu nghia xa hi th hin sc sng sung sc hn. Pho trng ban u Dng Tung nhn manh, cai cach th ch chinh tri lun lun la mt nhim vu quan trong cai cach phat trin cua Trung Quc. Khng ngng thuc y cai cach th ch chinh tri, a bao am manh me nhn dn Trung Quc thi hanh y u quyn dn chu, chinh tri xa hi duy tri n inh lu dai, a cung c va phat trin cuc din chinh tri dn chu oan kt, sinh ng hoat bat, n inh va hai hoa .