Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng thai du lich
   2009-08-28 16:43:05    cri

 

Mi y, t Hi thao Phat trin Cng vin ia cht Quc t ln th ba din ra Cng vin ia cht th gii Thai Sn, phong vin c bit, Cng vin ia cht Tn Linh Thim Ty va Cng vin ia cht Sa mac A-la-san Ni Mng mi c cng nhn la cng vin ia cht th gii.

Tinh n nay, Trung Quc a co 22 cng vin ia cht th gii, la nc co s cng vin ia cht th gii nhiu nht.

Tai cuc hi thao, ba Mac-ga-ret, giam c iu phi trang web Cng vin ia cht th gii cua UNESCO a tuyn b kt qua binh chon nay. Ba cng vin ia cht cua Nht Ban cung ln u tin c cng nhn la cng vin ia cht th gii.

Do Trung Quc thu c thanh tich xut sc trong vic xy dng cng vin ia cht quc gia, cung nh ong gop to ln trong vic bao v di tich ia cht th gii, nm 2003, UNESCO a ra quyt inh lp "Vn phong trang web Cng vin ia cht th gii" tai Bc Kinh.

Mi y, Hi nghi thng inh Vn ai Sn v phat trin sang tao Khu du lich Trung Quc a din ra trong th tai thanh ph Tiu Tac, tinh Ha Nam, Trung Quc.

1 2