Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  �inh Tu��n Huy: Ng�i sao hy vo�ng cu�a Bi-a Xn��c-c� Ph��ng ��ng
   2009-10-16 14:10:35    cri

Ba�o chi� Anh mi�u ta� v�� tay c� �inh Tu��n Huy-"ng�i sao hy vo�ng cu�a Ph��ng ��ng" nh� sau: tr��m l��ng, i�t no�i, kh�ng chi�u thua, b�� ngoa�i m��m de�o nh�ng trong lo�ng r��t c��ng r��n, la� v��n ���ng vi�n r��t thi�ch h��p m�n Bi-a Xn��c-c�. �inh Tu��n Huy 8 tu��i r���i t��p Xn��c-c�, 13 tu��i gia�nh ng�i th�� 3 Gia�i h��u nghi� ch�u A�, t�� �o� ����c mo�i ng���i go�i la� "th��n ���ng". �inh Tu��n Huy �a� 100 l��n gia�nh �i��m t��i �a sau 5 mu�a gia�i tham gia gia�i nha� ngh��, tuy nhi�n, t�m ly� thi��u v��ng va�ng va� ky� thu��t kh�ng ��n �i�nh cu�a Huy cu�ng la�m cho mo�i ng���i lo nga�i.

�inh Tu��n Huy ti��p xu�c m�n Bi-a khi ch�a ���y 9 tu��i, ng���i cha �a� ��a Huy tham gia ���i Bi-a qu��c gia va� khuy�n v�� ba�n nha� ��� da�nh ti��n cho Huy ti��p tu�c ch�i Bi-a. �inh Tu��n Huy ha�ng nga�y t��p 8 ti��ng ���ng h��, n�m 2003, Huy tr�� tha�nh tay c� s�� m��t cu�a Trung Qu��c. Tha�ng 5-2002, �inh Tu��n Huy 15 tu��i, �a� gia�nh ch��c v� �i�ch Gia�i v� �i�ch ch�u A� ���u ti�n v�� cho Trung Qu��c, va� la� nha� v� �i�ch ch�u A� tre� tu��i nh��t, b��t ���u co� m��t trong ca�c gia�i qu��c t��. Nga�y 31-8 cu�ng n�m, Huy la�i gia�nh ch��c v� �i�ch Gia�i Xn��c-c� Tre� th�� gi��i, tr�� tha�nh nha� v� �i�ch Xn��c-c� th�� gi��i ���u ti�n cu�a Trung Qu��c. Ta�i A� v��n h��i di��n ra tha�ng 10, �inh Tu��n Huy gia�nh ch��c v� �i�ch ��n nam sau khi th��ng c� thu� Tha�i Lan v��i ty� s�� 3-1, vi��t la�i trang s�� v��n ���ng vi�n Trung Qu��c kh�ng gia�nh ����c Huy ch��ng va�ng Xn��c-c� ta�i A� v��n h��i, ���ng th��i cu�ng v��i ���ng ���i gia�nh ng�i th�� nhi� gia�i ���ng ���i A� v��n h��i. Nga�y 15-12-2002, Li�n �oa�n Bi-a Xn��c-c� Trung Qu��c �a� trao "�o�ng go�p ���c bi��t cho m�n Bi-a Xn��-c� Trung Qu��c" cho �inh Tu��n Huy.

Tha�ng 8-2003, �inh Tu��n Huy t��ng hai l��n th��ng tay c� s�� m��t th�� gi��i lu�c �o� Ma�c Uy-li-am ta�i Gia�i ���i tha�ng �u-A� ch��ng H��ng C�ng va� Tha�i Lan. Tha�ng 9-2003, �inh Tu��n Huy chi�nh th��c tr�� tha�nh tay c� nha� ngh��. Tha�ng 2-2004, Huy �a� th��ng th��ng tay c� x��p th�� 16 th�� gi��i P�-ry v��i ty� s�� 6-3, lo�t va�o vo�ng 1/16 Gia�i Oen-bl�y, la�m cho ng���i d�n Anh chi� sau m��t ��m �a� quen bi��t va� y�u m��n tay c� tre� ���n t�� Ph��ng ��ng na�y. �a�ng ti��c �inh Tu��n Huy �a� thua Xt�-phen Li, kh�ng lo�t ����c va�o vo�ng 1/8. Tuy v��y, �inh Tu��n Huy v��n ����c mo�i ng���i g��i g��m la� nha� v� �i�ch th�� gi��i trong t��ng lai.

N�m 2005, �inh Tu��n Huy lo�t va�o vo�ng 1/8 Gia�i Oen-bl�y ���y ti��ng t�m, tha�ng 4 cu�ng n�m la�i l��n l���t th��ng ca�c danh thu nh� E�p-��n, Pho� Gia Tu��n, ��-h�-ty...ta�i Gia�i Bi-a Xn��c-c� Trung Qu��c m�� r��ng thu��c Li�n �oa�n Bi-a Xn��c-c� qu��c t��, gia�nh ch��c v� �i�ch gia�i x��p ha�ng ���u ti�n. Tha�ng 12 cu�ng n�m, ta�i Gia�i v� �i�ch Anh, �inh Tu��n Huy la�i m��t l��n n��a chi��n th��ng nhi��u tay c� n��i ti��ng trong t��p 16 th�� gi��i, lo�t va�o chu�ng k��t va� g��p tay c� huy��n di��u trong la�ng Xn��c-c� th�� gi��i �a-vi�t, cu��i cu�ng gia�nh ch��c v� �i�ch v��i ty� s�� 10-6. �inh Tu��n Huy tr�� tha�nh c� thu� ���u ti�n ngoa�i n���c Anh gia�nh ch��c v� �i�ch gia�i na�y. Ng�i th�� cu�ng t�� x��p th�� 60 th�� gi��i v��n l�n x��p th�� 31, khi k��t thu�c mu�a gia�i �inh Tu��n Huy x��p th�� 27 th�� gi��i.