2020两会_fororder_1200x306lianghuiA
More >>

Tin Nổi Bật

 • Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trung Quốc tận dụng mọi chính sách để ổn định việc làm_fororder_wKgACl7PkreAJwjZAAAAAAAAAAA775.900x600.830x554 (1)

  Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trung Quốc tận dụng mọi chính sách để ổn định việc làm

 • Tổng Bí thư Tập Cận Bình cổ vũ các doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc_fororder_xi3622224

  Tổng Bí thư Tập Cận Bình cổ vũ các doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc

 • Tổng Bí thư Tập Cận Bình--Hai Kỳ họp Trung Quốc năm 2020_fororder_xi360240B

  Tổng Bí thư Tập Cận Bình--Hai Kỳ họp Trung Quốc năm 2020

More >>

Hai Kỳ Họp TQ

 • 图片默认标题

  Hai kỳ họp Trung Quốc

  "Hai kỳ họp" là cách gọi tắt kỳ họp của Quốc hội và kỳ họp của Chính hiệp Trung Quốc. Mùa xuân hàng năm, Quốc hội và Chính hiệp sẽ lần lượt tổ chức một kỳ hội nghị, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính hiệp là 5 năm. Ý nghĩa của "Hai kỳ họp" là: Tiến hành thu tập và chỉnh lý các thông tin và ý kiến của nhân dân
More >>

Tư liệu liên quan

 • Các quyền hạn chủ yếu của Quốc hội

  Theo qui định của Hiến pháp, Quốc hội có toàn quyền và vị trí tối cao, các quyền hạn chủ yếu gồm: 1/ Xây dựng và sửa đổi Hiến pháp, giám sát việc thực thi Hiến pháp; xây dựng và sửa đổi luật pháp cơ bản và các luật pháp khác của Nhà nước. Việc sửa đổi Hiến pháp phải do Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc trên một phần năm đại

 • Tính chất- thành phần- nhiệm kỳ- cơ chế hội nghị và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc

  Ủy ban thường vụ là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban thường vụ sẽ thi hành quyền lực nhà nước tối cao trong thời gian Quốc hội nghỉ họp, và chịu sự giám sát của các đại biểu quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.
 • Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được bầu như thế nào

  Theo quy định của Hiến pháp, Luật bầu cử và pháp luật hữu quan khác của TQ, ngoài những người bị tước đoạt quyền lợi chính trị theo pháp luật ra, miễn là công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tròn 18 tuổi, không phân biệt dân tộc
 • Sự phân biệt giữa chế độ đại hội đại biểu nhân dân với Nhân Đại

  Chế độ đại hội đại biểu nhân dân khác với Nhân Đại tức Quốc hội và hội đồng nhân dân. Chế độ đại hội đại biểu nhân dân là cả một hệ thống chính quyền và chế độ tổ chức chính quyền lấy Quốc hội và Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra làm cơ sở
 • Vài nét về Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc

  Chính hiệp Trung Quốc được thành lập vào trước ngày ra đời của Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tức ngày 21-9-1949. Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Chính hiệp Trung Quốc đã thay mặt Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc-Cơ quan quyền lực tối cao nhà nước
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân

  Đại biểu quốc hội được hưởng chức quyền chủ yếu như sau :

  Trong thời gian họp Quốc hội , các đại biểu có thể tham gia hội nghị toàn thể Quốc hội , hội nghị toàn thể đoàn đại biểu , hội nghị chia nhóm , xem xét các báo cáo công tác và đề án ;

 • Những hoạt động của đại biểu Quốc hội trong thời gian Quốc hội nghỉ họp

  Chương 3 trong Luật Đại biểu Quốc hội có qui định tường tận về hoạt động của các đại biểu quốc hội trong thời gian Quốc hội nghỉ họp.

  1/ Tổ chức cho các nhóm đại biểu triển khai hoạt động của đại biểu Quốc hội.   2/ Triển khai các hoạt động thị sát của các đại biểu quốc hội.

 • Tính chất- vị thế và các chức năng chủ yếu của Chính hiệp Nhân dân

  Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc là một tổ chức mặt trận thống nhất yêu nước của Nhân dân Trung Quốc, là cơ cấu quan trọng hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là hình thức quan trọng trong việc
 • Chế độ đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc

  Tại TQ , tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân , cơ quan thi hành quyền lực Nhà nước của nhân dân là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp địa phương . Bất cứ là quốc hội hay là hội đồng nhân dân các cấp đều được sản sinh qua bầu cử dân chủ .
Lựa chọn phương thức đăng nhập