Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi)

2022-10-23 12:28:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc ngày 22/10 đã thông qua “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc  (sửa đổi)”, nhất trí đưa những phát triển mới của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIX vào “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và căn cứ vào các nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đại hội Đảng lần thứ XX đề ra, điều chỉnh và hoàn thiện những trình bày về mục tiêu phấn đấu trong Điều lệ Đảng, xác định mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế và xã hội Trung Quốc, đó là: đến năm 2035, cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; đến giữa thế kỷ này, hoàn thành xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, tức là “Mục tiêu 100 năm thứ hai”.

Đại hội nhất trí đưa nhiệm vụ trung tâm của Đảng “thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XX vào Điều lệ Đảng. Nhất trí đưa vào Điều lệ Đảng các nội dung như: Từng bước thực hiện sự cùng giàu có của toàn thể nhân dân; Quán triệt các quan điểm phát triển mới: đổi mới sáng tạo, điều phối, xanh, cởi mở, cùng hưởng; Đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới lấy vòng tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, vòng tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau; Phát huy đầy đủ vai trò của nhân tài—nguồn lực số 1; Thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển đạt chất lượng cao hơn, có hiệu suất cao hơn, công bằng hơn, bền vững hơn và an toàn hơn.

Đại hội nhất trí đưa vào Điều lệ Đảng các nội dung như: Phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình; Xây dựng và kiện toàn các cơ chế và trình tự về bầu cử dân chủ, hiệp thương dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ.

Đại hội nhất trí đưa nội dung kiên định bất di bất dịch quán triệt phương châm “Một nước, hai chế độ” một cách trọn vẹn và chính xác, kiên quyết phản đối và kiềm chế “Đài Loan độc lập” vào Điều lệ Đảng.

Đại hội nhất trí đưa vào Điều lệ Đảng các nội dung như: Tôn vinh các giá trị chung của toàn nhân loại gồm hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do; Thúc đẩy xây dựng một thế giới có hòa bình lâu dài, an ninh phổ biến, cùng thịnh vượng, cởi mở, bao trùm, xanh, sạch, đẹp.

Về mặt xây dựng bản thân của Đảng, Đại hội nhất trí đưa nội dung tăng cường trách nhiệm chủ thể và trách nhiệm giám sát trong quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thúc đẩy tổng thể không dám, không thể và không muốn tham nhũng vào Điều lệ Đảng.

Biên tập viên:Vũ Minh