Trung ương Đảng các nước Việt Nam, Triều Tiên, Lào, Cu-ba nhiệt liệt chúc mừng việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

2022-10-17 14:51:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba lần lượt gửi thư chúc mừng việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự kiện lớn có ý nghĩa dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng và nhân dân Trung Quốc. Việt Nam tin tưởng chắc chắn, Đại hội Đảng lần thứ XX sẽ đề ra hàng loạt phương châm và đường lối quan trọng, hoạch định phương hướng tiến lên nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đến giữa thế kỷ này hoành thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đang thúc đẩy đổi mới và cải cách mở cửa, kiên trì đi con đường phát triển chủ nghĩa xã hội. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn và quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay. Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc không ngừng củng cố và thúc đẩy láng giềng hữu nghị Việt –Trung và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện bước lên giai đoạn phát triển mới.

Biên tập viên:Kiều Quân