Thông cáo Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

2022-10-12 19:01:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Thông cáo Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

(Thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XIX ngày 12 tháng 10 năm 2022 )

 

Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 9-12/10/2022.

Tham dự hội nghị có 199 ủy viên chính thức, 159 ủy viên dự khuyết. Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các đồng chí phụ trách liên quan dự thính hội nghị.

Hội nghị do Bộ Chính trị điều khiển. Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị quyết định, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 16/10/2022.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo công tác do đồng chí Tập Cận Bình thừa ủy quyền Bộ Chính trị trình bày. Hội nghị thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX gửi tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thảo luận và thông qua Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX gửi tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thảo luận và thông qua “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (bản sửa đổi)”, quyết định trình 3 văn kiện này lên Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét. Đồng chí Tập Cận Bình đã thuyết trình về dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX gửi tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Vương Hộ Ninh đã thuyết trình về dự thảo “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (bản sửa đổi)”.

Hội nghị khẳng định đầy đủ công tác của Bộ Chính trị kể từ Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX đến nay.

Hội nghị đã tổng kết công tác trong 5 năm qua kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIX. Nhất trí cho rằng, 5 năm qua kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIX là 5 năm cực kỳ không tầm thường.

Hội nghị khẳng định, những thành tựu quan trọng về sự nghiệp của Đảng và Nhà nước trong 5 năm qua kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIX là do toàn Đảng, nhân dân các dân tộc toàn quốc Trung Quốc giành được qua đoàn kết và phấn đấu dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, dưới sự chỉ dẫn của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Hội nghị đã phân tích tình hình và nhiệm vụ trước mắt, đi sâu thảo luận những vấn đề trọng đại như kiên trì và phát triển Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trên chặng đường mới trong thời đại mới, xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, chuẩn bị đầy đủ cho tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XX.

Biên tập viên:Thiên Thư