Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị triệu tập Đại hội Đảng lần thứ XX tại Bắc Kinh vào ngày 16/10

2022-08-31 09:47:21(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/8, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp hội nghị. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị quyết định, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 9/10/2022. Bộ Chính trị sẽ đề nghị với Hội nghị Trung ương 7 khóa XIX triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 16/10/2022.

Hội nghị nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hội nghị cực kỳ quan trọng được triệu tập trong thời khắc then chốt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước đi lên hành trình mới xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển 100 năm thứ hai. Hội nghị sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới.

Biên tập viên:Mẫn Linh