• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Toàn văn Bài phát biểu tại Lễ Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

  2017-11-15 08:29:44     cri

  Bài phát biểu tại Lễ Bế mạc

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

  (Ngày 24 tháng 10 năm 2017)

  Tập Cận Bình

  Thưa các đồng chí:

  Cho đến hôm nay các chương trình nghị sự của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã toàn bộ hoàn thành. Dưới sự nỗ lực chung của toàn thể đại biểu, Đại hội lần này đã được triệu tập thành một Đại hội không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ, đoàn kết tiến lên.

  Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 được Đại hội thông qua, đã giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và quan điểm phát triển khoa học, tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, đã phân tích sự phát triển thay đổi của tình hình quốc tế và trong nước, điểm lại và tổng kết công tác và sự biến đổi lịch sử trong 5 năm qua, đã trình bày sâu sắc sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới, đã nêu ra tư tưởng và phương châm, sách lược cơ bản của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã xác định mục tiêu quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, đã đưa ra bố trí toàn diện đối với thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng, tiếp tục chỉ rõ phương hướng tiến lên của sự nghiệp Đảng và Nhà nước. Báo cáo này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước, là tuyên ngôn chính trị và cương lĩnh hành động của Đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

  Báo cáo công tác của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương được Đại hội thông qua, đã tổng kết công tác của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18, đã khẳng định đầy đủ việc dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật các cấp trung thành thực hiện chức trách mà Điều lệ Đảng giao phó, đi sâu triển khai xây dựng tác phong Đảng liêm chính và đấu tranh chống tham nhũng, kiên nhẫn thực hiện tinh thần Tám quy định của Trung ương, nghiêm minh kỷ luật chính trị và quy chế chính trị, thúc đẩy tổ chức Đảng các cấp thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý và xây dựng Đảng, phát huy vai trò của lưỡi kiếm sắc bén tuần thị, đặt kỷ luật lên phía trước, kiên quyết ngăn chặn đà lan rộng của tham nhũng, làm sạch sinh thái chính trị trong Đảng, đã thúc đẩy hình thành và củng cố xu thế áp đảo của cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

  Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng được Đại hội thông qua, đã thể hiện thành quả giành được về sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn và sáng tạo chế độ của Đảng từ Đại hội Đảng 18 đến nay, đã thể hiện quan điểm lý luận quan trọng và tư tưởng chiến lược quan trọng được xác lập trong Báo cáo của Đại hội Đảng 19, đã phản ánh kinh nghiệm thành công xây dựng Đảng trong những năm qua, đã nêu ra yêu cầu rõ ràng về tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

  Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đã thực hiện sự chuyển giao cũ và mới. Đại hội còn đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

  Chúng ta tin rằng, mọi quyết sách, bố trí, mọi thành quả giành được tại Đại hội lần này, tất sẽ phát huy vai trò chỉ đạo và đảm bảo hết sức quan trọng đối với quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng, giành thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

  Là đại biểu Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, chúng ta có sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải ghi nhớ nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của Đảng, ghi nhớ trách nhiệm thiêng liêng mà mình phải gánh vác, nghiêm chỉnh học tập lý luận và đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, quán triệt thực hiện bố trí chiến lược của Đảng về quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, học tập Điều lệ Đảng, tuân theo Điều lệ Đảng, quán triệt Điều lệ Đảng, giữ gìn Điều lệ Đảng một cách tự giác hơn, duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng về tư tưởng, về chính trị, về hành động; nhất định phải gắn bó mối liên hệ với đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh tiếng nói của đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân, thi hành đúng đắn quyền lợi đại biểu, tự giác chấp nhận sự giám sát của Đảng và nhân dân; nhất định phải phát huy vai trò gương mẫu dẫn đầu, tự giác cải tạo và nâng cao mình theo yêu cầu chung xây dựng Đảng trong thời đại mới, tích cực dấn thân vào thực tiễn vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đóng góp trí tuệ và sức mạnh của mình cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước, làm gương cho toàn thể đảng viên, không phụ lòng tin cậy của đông đảo đảng viên.

  Trong thời gian Đại hội, Trung ương các đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp Công Thương toàn quốc và nhân sĩ các giới, các dân tộc bày tỏ chúc mừng Đại hội, đông đảo quần chúng nhân dân thông qua mọi hình thức bày tỏ chúc mừng Đại hội, nhà lãnh đạo, chính đảng, tổ chức cũng như nhân sĩ các giới nhiều nước cũng gửi điện, gửi thư chúc mừng Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin bày tỏ cảm ơn chân thành tới họ.

  Thưa các đồng chí!

  Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập 96 năm, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thành lập 68 năm, công cuộc cải cách mở cửa đã thực hiện 39 năm. Lâu nay, Đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa phấn đấu bền bỉ, đấu tranh ngoan cường, đã thay đổi triệt để cảnh bi thảm bị ức hiếp của nước Trung Quốc cũ sau cuộc chiến tranh Nha phiến, đã thay đổi triệt để cảnh bi thảm nghèo nàn lạc hậu lâu năm của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. Ngày nay, 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc bừng bừng khí thế, đầy lòng hăng hái, đất nước rộng hơn 9,6 triệu km2 của chúng ta dạt dào sức sống, đượm ý xuân, nền văn minh Trung Hoa hơn 5.000 năm của chúng ta sáng chói, đầy sức hấp dẫn, sự lãnh đạo của Đảng ta và chế độ Xã hội chủ nghĩa nước ta kiên cường bền chặt, tràn đầy sức sống, nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa có tiền đồ vĩ đại, tương lai tươi sáng. Ở trong thời đại vĩ đại như vậy, chúng ta cảm thấy hết sức tự tin và tự hào, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Chúng ta cần phải có dũng khí, tinh thần hăng hái, sáng tạo thành tích xứng đáng với thời đại, dấn bước tiến tới tương lai tràn đầy hy vọng trên cơ sở sự nghiệp vĩ đại lịch sử được biết bao thế hệ người Cộng sản Trung Quốc đoàn kết dẫn dắt nhân dân sáng tạo nên.

  Đại hội lần này nhấn mạnh, không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh. Nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của người Cộng sản Trung Quốc, tức là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa. Nguyện ước ban đầu và sứ mệnh này là động lực căn bản khích lệ người Cộng sản Trung Quốc không ngừng tiến lên. Các đồng chí trong toàn Đảng nhất định phải vĩnh viễn cùng nhịp thở, chung vận mệnh, đồng lòng với nhân dân, vĩnh viễn coi mong ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, với trạng thái tinh thần không bao giờ buông lỏng và tư thế phấn đấu thẳng tiến không lùi, tiếp tục quyết chí tiến lên theo mục tiêu hùng vĩ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giải phóng tư tưởng, cải cách sáng tạo, quyết chí tiến lên, miệt mài làm việc, dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước tiếp tục phấn đấu vì thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng 19 xác định.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>