• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Tiểu sử các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

  2017-10-26 18:52:52     Xin Hua

  Đồng chí Tập Cận Bình

  Tiểu sử của đồng chí Tập Cận Bình

  Đồng chí Tập Cận Bình, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 6 năm 1953, quê ở Phú Bình tỉnh Thiểm Tây, tham gia công tác từ tháng 1 năm 1969, tham gia tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 1 năm 1974, tốt nghiệp Học viện Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Thanh Hoa chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác và Giáo dục Tư tưởng chính trị, nghiên cứu sinh tại chức, tiến sĩ Luật học.

  Hiện giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  Từ năm 1969-1975, đồng chí là thanh niên tri thức, Bí thư Chi bộ Đảng Đại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây.

  Từ năm 1975-1979, đồng chí theo học chuyên ngành Tổng hợp hữu cơ cơ bản Khoa hóa Trường Đại học Thanh Hoa.

  Từ năm 1979-1982, đồng chí là thư ký Văn phòng Quốc Vụ viện và Văn phòng Quân ủy Trung ương(quân nhân tại ngũ).

  Từ năm 1982-1983, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc.

  Từ năm 1983-1985, đồng chí giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Chính Định, Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Lực lượng vũ trang huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc.

  Từ năm 1985-1988, đồng chí giữ chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

  Từ năm 1988-1990, đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy Ninh Đức, Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân Quân khu Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến.

  Từ năm 1990-1993, đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân Quân khu Phúc Châu.

  Từ năm 1993-1995, đồng chí giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Châu, Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân Quân khu Phúc Châu.

  Từ năm 1995-1996, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Châu, Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân Quân khu Phúc Châu.

  Từ năm 1996-1999, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy thứ nhất Sư đoàn dự bị pháo cao xạ, tỉnh Phúc Kiến.

  Từ năm 1999-2000, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến, Chính ủy thứ nhất Sư đoàn dự bị pháo cao xạ tỉnh Phúc Kiến.

  Từ năm 2000-2002, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến, Chính ủy thứ nhất Sư đoàn dự bị pháo cao xạ tỉnh Phúc Kiến

  (Từ năm 1998-2002, đồng chí theo học lớp nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác và Giáo dục tư tưởng chính trị Học viện Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Thanh Hoa, được trao học vị Tiến sĩ Luật học).

  Năm 2002, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang.

  Từ năm 2002-2003, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Hội đồng Động viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang.

  Từ năm 2003-2007, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang.

  Năm 2007, đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Thượng Hải, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Khu cảnh vệ Thượng Hải.

  Từ năm 2007-2008, đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương.

  Từ năm 2008-2010, đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương.

  Từ năm 2010-2012, đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương.

  Từ năm 2012-2013, đồng chí giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

  Từ năm 2013- , đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  Đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XV, Ủy viên Trung ương khóa XVI, XVII, XVIII và XIX; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khoá XVII; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XVIII và XIX. Đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XI. Đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XVII. Đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quân sự Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khoá XI. Đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XVIII. Đồng chí được bầu làm Chủ tịch Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XII. Đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX.

   

   

   

  Đồng chí Lý Khắc Cường

  Tiểu sử của đồng chí Lý Khắc Cường

  Đồng chí Lý Khắc Cường, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 7 năm 1955, quê ở Định Viễn, tỉnh An Huy, tham gia công tác tháng 3 năm 1974, tham gia tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5 năm 1976, tốt nghiệp Khoa Luật và chuyên ngành Kinh tế học Học viện Kinh tế của Trường Đại học Bắc Kinh, nghiên cứu sinh tại chức, cử nhân Luật học, Tiến sĩ Kinh tế học.

  Hiện giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Thủ tướng, Bí thư Đảng Đoàn Quốc vụ viện.

  Từ năm 1974-1976, đồng chí là thanh niên tri thức của Đại đội Đông Lăng, Công xã Đại Miếu, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy.

  Từ năm 1976-1978, đồng chí giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng Đại đội Đại Miếu, Công xã Đại Miếu, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy.

  Từ năm 1978-1982, đồng chí theo học tại Khoa Luật và giữ chức Người phụ trách Hội sinh viên Trường Đại học Bắc Kinh.

  Từ năm 1982-1983, đồng chí giữ chức Bí thư Đoàn Trường Đại học Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

  Năm 1983, đồng chí giữ chức Trưởng Ban các Trường đại học Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kiêm Tổng Thư ký Hội liên hiệp Sinh viên Trung Quốc.

  Từ năm 1983-1985, đồng chí giữ chức Bí thư dự khuyết Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

  Từ năm 1985-1993, đồng chí giữ chức Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kiêm Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Trung Quốc (Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1991, đồng chí theo học lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh tại Trường Đảng Trung ương).

  Từ năm 1993-1998, đồng chí giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kiêm Viện trưởng Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc.

  (Từ năm 1988-1994, đồng chí theo học Nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Kinh tế học tại Học viện Kinh tế Trường Đại học Bắc Kinh, được trao bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế học).

  Từ năm 1998-1999, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam.

  Từ năm 1999-2002, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam.

  Từ năm 2002-2003, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam.

  Từ năm 2003-2004, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

  Từ năm 2004-2005, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh.

  Từ năm 2005-2007, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh.

  Từ năm 2007-2008, đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

  Từ năm 2008-2013, đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Đảng Đoàn Quốc vụ viện.

  Từ năm 2013- , đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng, Bí thư Đảng Đoàn Quốc vụ viện.

  Đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá XV, XVI, XVII, XVIII và XIX, được bầu làm Ủy viên, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương khoá XVII, XVIII và XIX. Đồng chí được bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khoá XVIII.

   

   

   

  Đồng chí Lật Chiến Thư

  Tiểu sử đồng chí Lật Chiến Thư

  Đồng chí Lật Chiến Thư, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 8 năm 1950, người huyện Bình Sơn tỉnh Hà Bắc, tháng 12 năm 1972 tham gia công tác, tháng 4 năm 1975 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Giáo dục chính trị Đại học ban đêm Đại học Sư phạm Hà Bắc, trình độ học lực Đại học tại chức, học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

  Hiện là Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh quốc gia Trung ương, Bí thư Uỷ ban Công tác Cơ quan Nhà nước Trung ương.

  Năm 1971-1972: Học chuyên ngành vật giá trường Tài chính và Thương mại khu vực Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc.

  1972-1976: Cán sự, Phó Chủ nhiệm Sở Thương mại khu vực Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc.

  1976-1983: Cán sự, Trưởng phòng Phòng Tư liệu Văn phòng Địa ủy Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc. (Trong đó: 1980-1983: Học khoa Giáo dục chính trị Đại học ban đêm Đại học Sư phạm Hà Bắc)

  1983-1985: Bí thư Huyện ủy huyện Vô Cực tỉnh Hà Bắc.

  1985-1986: Phó Bí thư Địa ủy, Chuyên viên Cơ quan hành chính Địa khu Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc.

  1986-1990: Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản tỉnh Hà Bắc (Trong đó: Tháng 2/1988-tháng 8/1988 theo học lớp đào tạo lý luận xây dựng Đảng trường Đảng Trung ương)

  1990-1993: Phó Bí thư Địa ủy, Chuyên viên Cơ quan hành chính Địa khu Thừa Đức tỉnh Hà Bắc.

  1993-1997: Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc. (1992-1994: Học chuyên ngành Kinh tế Học viện hàm thụ trường Đảng Trung ương)

  1997-1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tiểu ban Lãnh đạo công tác nông thôn tỉnh Hà Bắc.

  1998-2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo công tác nông thôn tỉnh Hà Bắc. (1996-1998 học lớp nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành kinh tế thương mại khoa Tài chính và Thương mại Viện Nghiên cứu sinh Viện Khoa học xã hội Trung Quốc)

  2000-2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Thiểm Tây.

  2002-2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Tây An, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Tây An.

  2002-2003: Phó Bí thư Tỉnh ủy

  Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Tây An, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Tây An.

  2003-2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang.

  2004-2007: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang (Trong đó: 2005-2007 học chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhân viên quản lý cấp cao Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp)

  2007-2008: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Tỉnh trưởng Hắc Long Giang.

  2008-2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang.

  2010-2012: Bí thư Tỉnh Ủy Quý Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Quý Châu.

  2012-2012: Phó Chủ nhiệm Điều hành công tác thường vụ Văn phòng Trung ương (hàm Bộ trưởng), Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Bí thư Ủy ban Công tác Cơ quan Nhà nước Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Quý Châu.

  2012-2014: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Bí thư Ủy ban Công tác Cơ quan Nhà nước Trung ương.

  2014-2017: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh quốc gia Trung ương, Bí thư Ủy ban Công tác Cơ quan Nhà nước Trung ương.

  2017- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh quốc gia Trung ương, Bí thư Ủy ban Công tác Cơ quan Nhà nước Trung ương.

  Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 16 và 17, Ủy viên Trung ương khóa 18 và 19, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khóa 18, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương khóa 19.

  Đồng chí Uông Dương

  Tiểu sử đồng chí Uông Dương

  Đồng chí Uông Dương, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 3 năm 1955, người huyện Túc Châu, tỉnh An Huy, tháng 6 năm 1972 tham gia công tác, tháng 8 năm 1975 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ học lực Đại học trường Đảng Trung ương, học vị Thạc sĩ Kỹ thuật.

  Hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, thành viên Đảng bộ Quốc vụ viện.

  1972-1976: Công nhân, người phụ trách Phân xưởng Nhà máy Thực phẩm khu vực huyện Túc Châu tỉnh An Huy.

  1976-1979: Giáo viên, Phó Chủ nhiệm Phòng Giảng dạy và Nghiên cứu, Ủy viên Đảng ủy trường Cán bộ "Mùng 7 tháng 5" khu vực huyện Túc Châu tỉnh An Huy.

  1979-1980: Học chuyên ngành Kinh tế chính trị lớp cán bộ tuyên truyền lý luận trường Đảng Trung ương.

  1980-1981: Giáo viên trường Đảng Địa ủy huyện Túc Châu tỉnh An Huy.

  1981-1982: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Địa ủy huyện Túc Châu tỉnh An Huy.

  1982-1983: Trưởng ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Cộng sản Tỉnh ủy An Huy.

  1983-1984: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Tỉnh ủy An Huy.

  1984-1987: Phó Chủ nhịêm, Phó Bí thư Đảng bộ Ủy ban Thể thao tỉnh An Huy.

  1987-1988: Chủ nhịêm, Bí thư Đảng bộ Ủy ban Thể thao tỉnh An Huy.

  1988-1992: Phó Bí thư, Quyền Thị trưởng, Thị trưởng thành phố Đồng Lăng tỉnh An Huy (trong đó: 1989-1992 học tại chức chuyên ngành Quản lý Đảng chính quyền lớp bậc đại học Học viện hàm thụ trường Đảng Trung ương).

  1992-1993: Chủ nhiệm, Bí thư Đảng bộ Ủy ban Kế hoạch tỉnh An Huy, Trợ lý tỉnh trưởng An Huy.

  1993—1993: Phó Tỉnh trưởng An Huy.

  1993-1998: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng An Huy (Trong đó: 1993-1995 học tại chức lớp nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học quản lý khoa Khoa học quản lý Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, được trao học vị Thạc sĩ Kỹ thuật; tháng 3/1997-tháng 5/1997 học lớp nâng cao cán bộ cấp tỉnh, bộ trường Đảng Trung ương).

  1998-1999: Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng An Huy.

  1999-2003: Phó Chủ nhiệm, thành viên Đảng bộ Ủy ban Kế hoạch phát triển Nhà nước (Trong đó: Tháng 9/2001- tháng 11/2001 học lớp nâng cao cán bộ cấp tỉnh, bộ trường Đảng Trung ương)

  2003-2005: Phó Tổng Thư ký Quốc vụ viện (phụ trách công tác thường vụ Văn phòng Quốc vụ viện, hàm Bộ trưởng), Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan.

  2005-2006: Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

  2006-2007: Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Trùng Khánh.

  2007-2007: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Trùng Khánh.

  2007-2012: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

  2012-2013: Ủy viên Bộ Chính trị.

  2013-2017: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, thành viên Đảng bộ Quốc vụ viện.

  2017- Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, thành viên Đảng bộ Quốc vụ viện, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 16, Uỷ viên Trung ương khóa 17, 18 và 19, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17 và 18, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19.

  Đồng chí Vương Hộ Ninh

  Tiểu sử đồng chí Vương Hộ Ninh

  Đồng chí Vương Hộ Ninh, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 10 năm 1955, người Lai Châu tỉnh Sơn Đông, tháng 2 năm 1977 tham gia công tác, tháng 4 năm 1984 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị quốc tế khoa Chính trị quốc tế trường Đại học Phục Đán, trình độ học lực nghiên cứu sinh, học vị Thạc sĩ Luật, Giáo sư.

  Hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện của Trung ương.

  1972-1977: Học lớp đào tạo ngoại ngữ trường Cán bộ Đại học Sư phạm Thượng Hải.

  1977-1978: Cán bộ Cục Xuất bản thành phố Thượng Hải.

  1978-1981: Nghiên cứu sinh Thạch sĩ chuyên ngành Chính trị quốc tế khoa Chính trị quốc tế Đại học Phục Đán.

  1981-1989: Giáo viên, Phó Giáo sư, Giáo sư khoa Chính trị quốc tế Đại học Phục Đán.

  1989-1994: Chủ nhiệm khoa Chính trị quốc tế Đại học Phục Đán.

  1994-1995: Viện trưởng Học viện Luật Đại học Phục Đán.

  1995-1998: Tổ trưởng Tổ Chính trị Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương.

  1998-2002: Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương.

  2002-2007: Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương.

  2007-2012: Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương.

  2012-2014: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương.

  2014-2017: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện của Trung ương.

  2017- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện của Trung ương.

  Uỷ viên Trung ương khóa 16, 17, 18 và 19, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khóa 17, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 18, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khóa 19.

  Đồng chí Triệu Lạc Tế

  Tiểu sử đồng chí Triệu Lạc Tế

  Đồng chí Triệu Lạc Tế, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 3 năm 1957, người thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây, tháng 9 năm 1974 tham gia công tác, tháng 7 năm 1975 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ học lực Nghiên cứu sinh trường Đảng Trung ương.

  Hiện là Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Trưởng ban tổ chức Trung ương.

  1974-1975: Thanh niên trí thức đại đội Cống Ba, xã Hà Đông, huyện Quý Đức, tỉnh Thanh Hải.

  1975-1977: Thông tín viên Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải.

  1977-1980: Học chuyên ngành Triết học khoa Triết học trường Đại học Bắc Kinh.

  1980-1982: Cán sự Phòng Chính trị Sở Thương mại, giáo viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản trường Thương mại tỉnh Thanh Hải.

  1982-1983: Phó phòng Phòng Giáo vụ trường Thương mại tỉnh Thanh Hải.

  1983-1984: Phó Chủ nhiệm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải.

  1984-1986: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hóa chất ngũ kim đồ điện tỉnh Thanh Hải.

  1986-1991: Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải.

  1991-1993: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải. (Tháng 4/1992 kiêm Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã mua bán tỉnh)

  1993-1994: Trợ lý Tỉnh trưởng Thanh Hải, Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Thanh Hải.

  1995-1997: Phó Tỉnh trưởng Thanh Hải.

  1997-1997: Phó Tỉnh trưởng Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

  1997-1999: Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Tây Ninh. (1996-1998 học lớp Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngân hàng tiền tệ Viện Nghiên cứu sinh Viện Khoa học xã hội Trung Quốc; tháng 9/1998-tháng 1/1999 học lớp nâng cao cán bộ cấp tỉnh, bộ trường Đảng Trung ương)

  1999-2000: Phó Bí thư, Quyền Tỉnh trưởng Thanh Hải.

  2000-2003: Phó Bí thư, Tỉnh trưởng Thanh Hải.

  2003-2003, Bí thư, Tỉnh trưởng Thanh Hải.

  2003-2004: Bí thư tỉnh Thanh Hải.

  2004-2007: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hải. (2002-2005 học chuyên ngành Chính trị lớp nghiên cứu sinh tại chức trường Đảng Trung ương)

  2007-2008: Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.

  2008-2012: Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Thiểm Tây.

  2012-2017: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

  2017- Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

  Uỷ viên Trung ương khóa 16, 17, 18 và 19, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khóa 18, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19. Uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19.

   

   

  Đồng chí Hàn Chính

  Tiểu sử đồng chí Hàn Chính

  Đồng chí Hàn Chính, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 4 năm 1954, người Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, tham gia công tác tháng 12/1975, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5/1979, tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và Kinh tế thế giới Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Đại học Sư phạm Hoa Đông, trình độ học vấn nghiên cứu sinh tại chức, Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư kinh tế cấp cao.

  Chức vụ hiện nay: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

  1975-1980: Thủ kho, nhân viên phòng cung tiêu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đội Lắp ráp cần cẩu Từ Hối Thượng Hải.

  1980-1982: Nhân viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Công nghiệp trang thiết bị hóa chất Thượng Hải.

  1982-1986: Bí thứ Đoàn Thanh niên Cục Hóa chất thành phố Thượng Hải .

  1986-1987: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Hoá chất Thượng Hải.

  1987-1988: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhà máy sản giày dép nhựa Thượng Hải.

  <1985-1987 học chuyên ngành giáo dục chính trị Đại học bổ túc Đại học Sư phạm Hoa Đông>

  1988-1990: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhà máy giày dép nhựa Đại Trung Hoa Thượng Hải.

  1990-1991: Phó Bí thư Thành Đoàn Thượng Hải <điều hành công việc hàng ngày>

  1991-1992: Bí thư Thành Đoàn Thượng Hải.

  1992-1993: Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch quận Lư Loan thành phố Thượng Hải.

  1993-1995: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch quận Lư Loan Thượng Hải.

  <1991-1994: Học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Kinh tế thế giới Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đại học Sư phạm Hoa Đông, được cấp bằng Tiến sĩ kinh tế>

  1995-1997: Phó Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Thượng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác kinh tế tổng hợp của thành phố; Chủ nhiệm, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Kế hoạch thành phố, Chánh Văn phòng Quản lý chứng khoán thành phố.

  1997- 1998: Thường vụ Thành ủy, Phó Tổng Thư ký chính quyền thành phố Thượng Hải.

  1998-2002: Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởn Thượng Hải.

  2002-2003: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng Thượng Hải.

  2003-2004: Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Thượng Hải.

  2004-2006: Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Phó Chủ nhiệm Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ban điều hành Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010.

  2006-2007: Quyền Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ban tổ chức, Chủ nhiệm Ban điều hành Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010.

  2007-2008: Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ban tổ chức, Chủ nhiệm Ban điều hành Triển lãm Thế giới Thượng Hải.

  2008-2011: Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ban tổ chức, Chủ nhiệm Ban điều hành Triển lãm Thế giới Thượng Hải.

  2011-2012: Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Thượng Hải.

  2012-2017: Ủy viên Bộ Chính trị, Bị thư Thành ủy Thượng Hải.

  2017- Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

  Ủy viên Trung ương các khóa XVI, XVII, XVIII, XIX, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa XIX.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>