Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành "Kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu carbon 2024-2025"

2024-05-30 10:36:49(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành "Kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu carbon 2024-2025".

"Kế hoạch hành động" đề xuất, vào năm 2024, mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon dioxide trên một đơn vị GDP sẽ giảm lần lượt khoảng 2,5% và 3,9%. Vào năm 2025, mức tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch sẽ chiếm khoảng 20%, đồng thời tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi giảm thiểu carbon trong các lĩnh vực và ngành nghề trọng điểm sẽ tiết kiệm khoảng 50 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 130 triệu tấn lượng phát thải carbon dioxide.

Biên tập viên:Thu Nguyệt