Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án hành động tăng cường độ thu hút và sử dụng vốn nước ngoài thúc đẩy vững chắc mở cửa đối ngoại trình độ cao”

2024-03-20 10:28:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Phương án hành động tăng cường độ thu hút và sử dụng vốn nước ngoài thúc đẩy vững chắc mở cửa đối ngoại trình độ cao”. “Phương án hành động” nhấn mạnh, đầu tư nước ngoài là lực lượng quan trọng tham gia xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc và kinh tế thế giới cùng phát triển phồn thịnh, cần phải quán triệt hoàn chỉnh, chính xác toàn diện quan niệm phát triển mới,  tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu thị trường hóa, pháp trị hóa, quốc tế hóa, củng cố niềm tin phát triển tại Trung Quốc của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

“Phương án hành động” đề xuất 24 biện pháp trên 5 phương diện.

“Phương án hành động” yêu cầu, các khu vực và các ban ngành phải xây dựng thời gian biểu và lộ trình, thúc đẩy biện pháp chính sách thực hiện có hiệu quả.

Biên tập viên:Thụy Khuê