Xuất bản và phát hành tập 1 và tập 2 “Trích lọc những bài viết của đồng chí Tập Cận Bình” bản tiếng Anh

2024-03-12 10:36:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 20

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tập 1 và tập 2 “Trích lọc những bài viết của đồng chí Tập Cận Bình” bản tiếng Anh đã được Nhà xuất bản Ngoại văn Trung Quốc xuất bản và phát hành trong và ngoài nước.

Tập 1 và tập 2 “Trích lọc những bài viết của đồng chí Tập Cận Bình” bao gồm các tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2022, với chương mở đầu là bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng lần thứ 20 của Trung Quốc với nhan đề “Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện”, các bài viết khác được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Việc xuất bản và phát hành ra bên ngoài tập 1 và tập 2 “Trích lọc những bài viết của đồng chí Tập Cận Bình” bản tiếng Anh sẽ giúp độc giả nước ngoài hiểu biết hệ thống Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, có ý nghĩa quan trọng về việc nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng quốc tế đối với hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và nền văn minh hiện đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:La Thành