Tập 10: Phòng tư pháp trong ngõ (hutong) Bắc Kinh làm thế nào tận dụng Kinh kịch truyền thống phổ biến kiến thức pháp luật

2024-03-10 08:00:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Bộ luật Dân sự” Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2021, cơ quan tư pháp ở Đại San Lan, nơi khởi nguồn của Kinh kịch áp dụng hình thức nghệ thuật truyền thống Kinh kịch phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân.

Biên tập viên:Vũ Minh