Tính chất- vị thế và các chức năng chủ yếu của Chính hiệp Nhân dân

2024-03-04 10:06:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc là một tổ chức mặt trận thống nhất yêu nước của Nhân dân Trung Quốc, là cơ cấu quan trọng hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là hình thức quan trọng trong việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đời sống chính trị ở Trung Quốc.

Quốc hội thương lượng đầy đủ với Chính hiệp Nhân dân trước khi thông qua bầu cử, bỏ phiếu thi hành quyền lực, đây là hai hình thức quan trọng nhất trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Chính hiệp nhân dân với Quốc hội và Chính phủ là: thương lượng trước khi đưa ra quyết sách, biểu quyết thông qua quyết sách sau khi đã thương lượng, thi hành sau khi đưa ra quyết sách, ba điều này đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, phân công và phối hợp với nhau, thực hiện chức trách của mình, bổ trợ và tạo điều kiện cho nhau. Đây là chế độ chính trị phù hợp tình hình trong nước và mang đặc sắc Trung Quốc. Chính hiệp nhân dân có vị thế quan trọng trong thể chế này.

Các chức năng chủ yếu của Chính hiệp Nhân dân là hiệp thương về chính trị, giám sát dân chủ, tham gia bàn bạc các công việc nhà nước. Ba chức năng này là nội dung quan trọng và hình thức cơ bản trong việc tham gia công việc nhà nước và phát huy vai trò của các đảng phái, các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong thể chế chính trị ở Trung Quốc, thể hiện lên tính chất và đặc điểm của Chính hiệp Nhân dân, là tiêu chí quan trọng của sự khác biệt giữa Chính hiệp Nhân dân với các tổ chức chính trị khác.

Hiệp thương chính trị là tiến hành thương lượng đối với các phương châm chính sách lớn cũng như những vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của nhà nước và địa phương trước khi đưa ra quyết sách cũng như thương lượng về các vấn đề quan trọng trong quá trình thi hành quyết sách.

Giám sát dân chủ là tiến hành giám sát thông qua nêu kiến nghị và phê bình đối với việc thực thi hiến pháp, pháp luật và các pháp qui nhà nước, việc quán triệt thực hiện các phương châm chính sách quan trọng cũng như công tác của các cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước.

Tham gia bàn bạc các công việc nhà nước là đối với những vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội cũng như các vấn đề mà quần chúng nhân dân phổ biến quan tâm, triển khai điều tra nghiên cứu, phản ánh tình hình xã hội và ý dân, tiến hành thương lượng và thảo luận. Nêu ý kiến và kiến nghị với Đảng cộng sản Trung Quốc và các cơ quan nhà nước thông qua báo cáo điều tra nghiên cứu, đề án, kiến nghị và các hình thức khác.

Biên tập viên:Vũ Minh