Tính chất- thành phần- nhiệm kỳ- cơ chế hội nghị và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc

2024-03-04 10:27:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ủy ban thường vụ là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban thường vụ sẽ thi hành quyền lực nhà nước tối cao trong thời gian Quốc hội nghỉ họp, và chịu sự giám sát của các đại biểu quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Thành phần của Ủy ban thường vụ gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và một số các ủy viên do quốc hội bầu ra từ trong các đại biểu quốc hội. Thường thì các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bao gồm: đại biểu của Đảng cộng sản TQ; đại biểu của các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái và nhân sĩ yêu nước; đại biểu của các đoàn thể xã hội như công đoàn, thanh niên, phụ nữ...đại biểu của Quân giải phóng nhân dân; đại biểu của các dân tộc thiểu số có trên một triệu dân.

Nhiệm kỳ của Ủy ban thường vụ Quốc hội giống như nhiệm kỳ của quốc hội mỗi khoá, đều là 5 năm.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ quốc hội các khoá ở TQ là đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Diệp Kiếm Anh, Bành Chân, Vạn Lý, Kiều Thạch và Lý Bằng. Hiện nay là đồng chí Ngô Bang Quốc.

Theo hiến pháp và "Luật tổ chức quốc hội" TQ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ quốc hội bao gồm:

1/ Quyền lập pháp

2/ Quyền giải thích hiến pháp và pháp luật

3/ Quyền giám sát thực thi hiến pháp

4/ Quyền giám sát đối với các cơ quan nhà nước

5/ Quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

6/ Quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong đời sống nhà nước.

7/ Các quyền hạn khác được Quốc hội ủy quyền.

Biên tập viên:Vũ Minh