Sự phân biệt giữa chế độ đại hội đại biểu nhân dân với Nhân Đại

2024-03-04 10:22:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chế độ đại hội đại biểu nhân dân khác với Nhân Đại tức Quốc hội và hội đồng nhân dân. Chế độ đại hội đại biểu nhân dân là cả một hệ thống chính quyền và chế độ tổ chức chính quyền lấy Quốc hội và Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra làm cơ sở, là chế độ bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng như thành phần, chức quyền, nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ lẫn nhau của các cơ quan Nhà nước khác sản sinh từ chế độ này, là chế độ hoạch định quan hệ chức năng giữa Quốc hội với nhân dân, giữa cơ quan Nhà nước Trung ương với địa phương, v.v . Nhân Đại là tên gọi tắt của Đại hội Đại biểu nhân dân, là cơ quan Nhà nước cụ thể, Nhân Đại chỉ là hạt nhân và một phần quan trọng trong chế độ đại hội đại biểu nhân dân. Vì vậy, không nên hiểu rằng chế độ đại hội đại biểu nhân dân là các chế độ của Nhân Đại, cũng không nên coi chế độ đại hội đại biểu nhân dân như là chế độ tổ chức cụ thể và các chế độ khác của cơ quan Nhà nước.

Biên tập viên:Vũ Minh