Văn kiện số 1 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2024 công bố đề xuất thúc đẩy “lộ trình” chấn hưng toàn diện nông thôn

2024-02-04 14:14:07(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/2, Văn kiện số 1 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo công tác “Tam nông” lần thứ 12 kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII được công bố, đề xuất thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả “lộ trình” chấn hưng toàn diện nông thôn.

Toàn văn kiện này tổng cộng có 6 phần, bao gồm: Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo đảm không xảy ra tái nghèo mang tính quy mô, nâng cao trình độ phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao trình độ xây dựng nông thôn, nâng cao trình độ quản lý nông thôn, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác “Tam Nông”.

Văn kiện chỉ rõ, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, cần kiên trì không ngừng củng cố cơ sở nông nghiệp, thúc đẩy chấn hưng toàn diện nông thôn, để đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc tốt hơn.

Biên tập viên:Thụy Khuê