Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Mao Trạch Đông

2023-12-27 11:05:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 26/12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Mao Trạch Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, đồng chí Mao Trạch Đông là nhà Mác-xít vĩ đại, nhà cách mạng, nhà chiến lược và nhà lý luận giai cấp vô sản vĩ đại, là nhà mở mang vĩ đại việc Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, người đặt nền móng vĩ đại cho sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, là nhà yêu nước và anh hùng dân tộc vĩ đại của Trung Quốc từ thời cận đại đến nay, là hạt nhân của tập thể ban lãnh đạo Trung ương Đảng thế hệ đầu tiên, là vĩ nhân lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thay đổi triệt để số phận của mình và diện mạo đất nước, là nhà chủ nghĩa quốc tế vĩ đại có sự đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bị áp bức trên thế giới và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Tư tưởng Mao Trạch Đông là tài sản tinh thần quý báu của Đảng ta, sẽ chỉ đạo lâu dài hạnh động của chúng ta. Cách tưởng niệm đồng chí Mao Trạch Đông tốt nhất là tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp do đồng chí mở mang lên phía trước.

Các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Đinh Tiết Tường, Lý Hy, Phó Chủ tịch nước Hàn Chính tham dự buổi tọa đàm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Thái Kỳ chủ trì buổi tọa đàm.

Biên tập viên:Mẫn Linh