Chuyển đổi xanh -- công nhân đốt lò từ "cổ cồn đen" trở thành "cổ cồn trắng"

2023-12-04 11:00:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chuyển đổi xanh -- công nhân đốt lò từ "cổ cồn đen" trở thành "cổ cồn trắng"

Biên tập viên:Vũ Minh