Khai mạc Lễ hội Cổ Tạng Lôi Sơn – Trung Quốc 2023

2023-11-22 14:58:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Quý Châu, Trung Quốc. Lễ hội Cổ Tạng và di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc đợt đầu, là lễ tế tổ của dân tộc Miêu Trung Quốc diễn ra 13 năm/lần, lễ hội kéo dài 13 ngày.


Biên tập viên:Vũ Minh