Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách Trắng về “Thực tiễn và thành tựu mang tính lịch sử của phương châm và chiến lược quản lý Tây Tạng của Đảng trong thời đại mới”

2023-11-10 14:15:39(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/11, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách Trắng về “Thực tiễn và thành tựu mang tính lịch sử của phương châm và chiến lược quản lý Tây Tạng của Đảng trong thời đại mới”.

Sách Trắng viết, dưới sự dẫn dắt của phương châm và chiến lược quản lý Tây Tạng của Đảng trong thời đại mới và sự ủng hộ to lớn của nhân dân trong cả nước, cán bộ quần chúng các dân tộc Tây Tạng đoàn kết phấn đấu, đã giành được tiến bộ toàn diện, thành tựu mang tính lịch sử trong các sự nghiệp.

Sách Trắng nhấn mạnh, thực tiễn chứng minh đầy đủ rằng, chỉ có quán triệt và thực hiện toàn diện và sâu sắc phương châm và chiến lược quản lý Tây Tạng của Đảng trong thời đại mới, kiên trì mọi sự phát triển đều phải mang ý nghĩa dân tộc đoàn kết tiến bộ, ý nghĩa bảo vệ thống nhất, phản đối chia rẽ, ý nghĩa cải thiện dân sinh, gắn kết lòng dân, đều phải có lợi cho nâng cao cảm giác được thụ hưởng, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của quần chúng các dân tộc, nắm bắt tốt 4 việc lớn là ổn định, phát triển, sinh thái, củng cố biên phòng, mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài và phát triển chất lượng cao của Tây Tạng.

Biên tập viên:Hạ Vi