“Ký ức Hàng Châu”: “Thành phố Hàng Châu kỹ thuật số” trong thế giới game

2023-10-06 08:00:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Là một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng, việc bảo vệ các di tích lịch sử của Hàng Châu đã trở thành nhận thức chung của toàn xã hội ở thành phố Hàng Châu. Bạn Trương Siêu, người gốc Hàng Châu, là sinh viên chuyên ngành thiết kế và đã làm việc trong nhiều lĩnh vực. Một trong những sở thích của bạn Trương Siêu là tái tạo các thành phố trong trò chơi. Trương Siêu đã tạo ra “bản song sinh kỹ thuật số của Thành phố Hàng Châu” trong thế giới trò chơi, thể hiện rõ hơn diện mạo Hàng Châu với thế giới bằng phương thức khác nhau.

Biên tập viên:Vũ Minh