Nhật ký di chuyển của gia đình Daobudun

2023-09-13 15:37:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trên thảo nguyên Alukeerqin ở Khu tự trị Nội Mông vẫn còn giữ đời sống du mục truyền thống. Thông qua không ngừng di chuyển khắp các thảo nguyên chăn thả gia súc, thảm thực vật được bảo vệ, nguồn tài nguyên nước cũng được tận dụng hợp lý, các sản phẩm liên quan chăn nuôi gia súc cũng cung ứng ổn đinh. Đoạn phim này lấy việc di chuyển của gia đình Daobudun làm đầu mối chính, kể lại câu chuyện diễn ra trên thảo nguyên Alukeerqin ở Nội Mông, Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh