Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị công tác giáo dục chủ đề học tập quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

2023-04-05 15:44:38(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/4, Hội nghị công tác giáo dục chủ đề học tập quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới đã diễn ra tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng nước mạnh, phục hưng dân tộc cổ vũ lòng người, người cộng sản thế hệ chúng ta có sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm to lớn. Chúng ta cần phải lấy giáo dục chủ đề này làm cơ hội, tăng cường trang bị lý luận sáng tạo của Đảng, không ngừng nâng cao trình độ chủ nghĩa Mác trong toàn đảng, không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng, ngưng tụ sức mạnh tiến lên trên hành trình mới, phấn đấu vươn lên, anh dũng tiến bước, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Hạ Vi