CMG Phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen --II

2023-02-11 15:53:57(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi:  Thủ tướng Hun Sen cho biết, Cam-pu-chia là nước đầu tiên ký kết chương trình hành động xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh với Trung Quốc. Không ai có thể ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay đã trở thành một nền kinh tế khổng lồ trên thế giới. Cam-pu-chia cần tiền vốn để phát triển, quốc gia nào có thể thay thế Trung Quốc? Không để tôi trông cậy vào Trung Quốc, để tôi trông cậy vào quốc gia nào? Chúng tôi có thể mời những người nói rằng Cam-pu-chia phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc để xem các cây cầu vượt sông Mê Công, vượt sông Basar, vượt sông Tonle Sap và vượt sông Sekong đã khánh thành, rồi đứng trên cầu và hỏi, nếu không có sự giúp đỡ từ Trung Quốc, ai sẽ giúp xây dựng những cây cầu này? Trên thực tế, quốc gia nào có thể thay thế Trung Quốc? Một số nước đang gây sức ép để Cam-pu-chia đi theo con đường chính trị của họ. Nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi không sợ bất kỳ sức ép nào, và tôi cũng tuyên bố công khai, tôi sẽ không đánh đổi chủ quyền và độc lập quốc gia để lấy bất kỳ viện trợ và ưu đãi nào.

Biên tập viên:Duy Hoa