Học giả Việt Nam: Kiên trì xây dựng Đảng cầm quyền vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc

2022-11-21 08:33:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, hai nước có chế độ chính trị tương đồng, khiến hai nước có nhiều đề tài phong phú xoay quanh sự lãnh đạo của Đảng và quản lý đất nước. Làm thế nào chuyển tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa thành hiệu quả quản lý đất nước, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước, đây là những vấn đề quan trọng mà Đảng Cộng sản hai nước Trung-Việt đối mặt. Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công, thu hút sự chú ý, quan tâm lớn của giới lý luận Việt Nam. Nguyên Viện trưởng Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trương Ngọc Nam cho biết, kiên trì xây dựng Đảng cầm quyền vững mạnh, đây là nhân tố quyết định thắng lợi khiến kinh tế-xã hội Trung Quốc được phát triển lâu dài và ổn định, cũng như công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc, mà có ý nghĩa gợi mở rất quan trọng để tham chiếu, vận dụng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam nêu rõ, Báo cáo Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định những thành quả vĩ đại của công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc thời đại mới của Trung Quốc: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai thắng lợi bố cục tổng thể “5 trong một”, thực hiện được giấc mơ ngàn đời xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh thắng cuộc chiến thoát nghèo lớn nhất trong lịch sử loài người, hàng trăm triệu dân thoát nghèo, khá giả toàn diện; Tuổi thọ bình quân người dân nâng lên 78,2 tuổi, chế độ sinh, phúc lợi xã hội thúc đẩy. PGS. TS Trương Ngọc Nam nói: “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đang phát huy sức sống mới trước những thử thách của lịch sử là bài học kinh nghiệm mang tầm cỡ thời đại, là tấm gương soi chiếu cho nhiều nước lựa chọn con đường phát triển vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và toàn dân tộc”.

    Qua nghiên cứu Báo cáo Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, PGS. TS Trương Ngọc Nam cho rằng, Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn, là vì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc với tư cách là đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện công việc của đất nước và các sự nghiệp khác chủ yếu về chính trị, tư tưởng. Đảng ủy phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các tổ chức cùng cấp, dựa trên nguyên tắc chú trọng toàn cục, hài hòa các mặt, tập trung tinh lực nắm bắt đại cục, ủng hộ các bên phụ trách độc lập, từng bước nhất trí triển khai công việc. Đây là điểm mới khắc phục căn bản hạn chế trước đây là đảng lãnh đạo nhưng làm tất cả, làm thay công việc của nhà nước và nhân dân, do đó hạn chế hiệu quả lãnh đạo của đảng, giảm hiệu lực quản lý của nhà nước, hạn chế tinh thần làm chủ, sáng tạo của nhân dân. Bản chất cầm quyền của ĐCS Trung Quốc là lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, Đảng cầm quyền vì nhân dân, cầm quyền dựa vào nhân dân, kiên trì và đảm bảo nhân dân làm chủ; Trong khi tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn không ngừng thúc đẩy xây dựng chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam cho biết, Đảng CSTQ đã trải qua chặng đường phấn đấu một trăm năm gian khổ, rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc trong công tác xây dựng tổ chức và lãnh đạo, trong đó, kiên trì xây dựng Đảng cầm quyền vững mạnh là một điểm hết sức quan trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đặt trọng tâm trước hết là xây dựng dân chủ trong Đảng, lấy dân chủ trong đảng dẫn dắt nhân dân làm chủ; tăng cường giám sát trong Đảng, xây dựng thể chế vận hành quyền lực, kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng, tiêu cực.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam còn bổ sung thêm cho biết, hai nước và hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng. Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới CNXH trên tinh thần kiên định con đường đi lên CNXH, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định sự lãnh đạo của Đảng làm tiền đề cho công cuộc đổi mới. Ông cho biết, có thể nói những thành tựu to lớn của CNXH ở Việt Nam và Trung Quốc đã khẳng định tính ưu việt, sức sống mãnh liệt của CNXH tương lai phát triển của loài người. Chúng ta có quyền tự hào và hoàn toàn kiên định, tự tin đi trên con đường CNXH mà đảng và nhân dân mỗi nước đã lựa chọn.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa