Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định phấn đấu giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại

2022-10-26 18:16:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

ΔNgày 16/10/2022, đồng chí Tập Cận Bình đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX.

Theo Tân Hoa xã: Chiều 25/10, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX tổ chức buổi học tập tập thể lần thứ nhất về học tập, quán triệt tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XX. Khi chủ trì buổi học tập, Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định, Đại hội Đảng lần thứ XX đã thu được một loạt thành quả quan trọng trong các mặt chính trị, lý luận và thực tiễn, đã xây dựng phương châm và bố trí chiến lược về sự phát triển của sự nghiệp của Đảng và Nhà nước trên hành chính mới và trong thời đại mới, Đại hội Đảng lần thứ XX là tuyên ngôn chính trị và cương lĩnh hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết, dẫn dắt nhân dân xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Toàn Đảng phải học tập, nắm bắt và thực hiện trọn vẹn, kiên định bất di bất dịch hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ XX đặt ra, phấn đấu giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Biên tập viên:Duy Hoa