Thành phố Thượng Hải công bố 50 biện pháp chấn hưng kinh tế

2022-05-30 10:26:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo Tân Hoa xã: Để tính toán tổng thể cho việc phòng chống dịch bệnh bình thường hóa và phát triển kinh tế - xã hội, Chính quyền thành phố Thượng Hải ngày 29/5 công bố “Phương án hành động đẩy nhanh khôi phục và chấn hưng kinh tế của thành phố Thượng Hải” gồm 8 phương diện với 50 biện pháp chính sách. Theo phương án hành động, Thượng Hải sẽ dỡ bỏ cơ chế xem xét phê chuẩn doanh nghiệp làm việc và sản xuất kể từ ngày 1/6, hơn nữa ban hành một loạt chính sách ổn định đầu tư vốn nước ngoài, thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng đầu tư.

  Ngoài ra, Thượng Hải còn ưu hóa các điều kiện như cấp hộ khẩu cho nhân tài, chuyển giấy cư trú thành hộ khẩu, mua nhà, v.v., thu hút và giữ nhân tài ở lại Thượng Hải. Đảm bảo đời sống của quần chúng có hoàn cảnh khó khăn qua các hình thức như trợ cấp một lần, gói quà tình thương, v.v.

Biên tập viên:Hạ Vi