Nam Dương

Bình luận quốc tế: Sách trắng này đã trình bày rõ ai đang vì dân chủ ở Hồng Công, ai đang ác ý phá hoại?

21-12-2021 09:57:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Bình luận quốc tế: Sách trắng này đã trình bày rõ ai đang vì dân chủ ở Hồng Công, ai đang ác ý phá hoại?_fororder_2sheiwei1

Theo tin Đài chúng tôi: Cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7 Đặc khu Hồng Công đã kết thúc thuận lợi. Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 20/12 ra Sách trắng “Sự phát triển dân chủ ở Hồng Công trong khuôn khổ ‘Một nước hai chế độ’ ”. Sách trắng này đã cho đáp án rõ ràng về hai vấn đề căn bản là ai đang giữ gìn và phát triển dân chủ ở Hồng Công, ai đang phá hoại và cản trở dân chủ ở Hồng Công?

  Nhìn lại lịch sử, trong 1,5 thế kỷ do Anh thực dân, xã hội Hồng Công không có bất cứ dân chủ nào. Sau khi Hồng Công trở về Tổ quốc năm 1997, người dân Hồng Công mới lần đầu tiên làm chủ.

  Thực tiễn minh chứng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc sáng lập chế độ dân chủ phù hợp phương châm “Một nước hai chế độ” và tình hình thực tế của Hồng Công, đã đảm bảo người dân Hồng Công được hưởng quyền lợi và tự do dân chủ rộng rãi từ căn bản.

  Đúng như Sách trắng nêu rõ, hơn 20 năm qua, thực chất của các vấn đề chủ yếu xuất hiện trong quá trình phát triển dân chủ ở Hồng Công không phải là vấn đề có cần dân chủ hay không, mà là vấn đề có phải giữ gìn nguyên tắc “Một nước hai chế độ” hay không, là vấn đề chia rẽ và chống chia rẽ, lật đổ và chống lật đổ, can thiệp và chống can thiệp. Thế lực phản đối Trung Quốc gây rối loạn Hồng Công cũng như thế lực thù địch bên ngoài đằng sau chính là thủ phạm chính cản trở sự phát triển dân chủ của Hồng Công.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập