Vũ Minh

Đây là Tân Cương: Thiên Phật Động Kizil

23-02-2021 10:15:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thiên Phật Động Kizil là di sản văn hóa thế giới, được xây vào khoảng thế kỷ thứ 3 công nguyên, sớm gần một thế kỷ so với hang Mạc Cao. Trên vách hang vẽ hơn 160 câu chuyện về Phật giáo, được tôn vinh là “biển câu chuyện” “kho báu nghệ thuật”. Hiện còn lại khoảng 10 nghìn mét vuông tranh bích họa, đây là kho báu nghệ thuật chỉ đứng sau bích họa Đôn Hoàng trên thế giới, được tôn vinh là “Đôn Hoàng thứ hai của Trung Quốc”.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập