Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Chiêu Lăng Lục Tuấn

08-02-2021 09:33:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sáu chiến mã này, tên đều đến từ tiếng Turkic. Chúng ra sống vào chết cùng vua chúa, vượt non sông đất nước, vượt đồng ruộng thời gian. Đường thái tông Lý Thế Dân, chủ nhân của các chiến mã, nhằm tưởng niệm các đối tác thân mật nhất trước đây, lệnh hai anh em Diêm Lập Đức và Diêm Lập Bổn vẽ và điêu khắc sáu con ngựa, mong có ngựa tốt ở bên mình nghìn đời.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập