Kiều Quân

#Ký ức lịch sử về Tân Cương Trung Quốc - Đường Tham Thiên Khả Hãn

02-02-2021 15:46:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người dân tộc Hồi Hột là chủ thể tiên dân của dân tộc Uây-ua (Duy Ngô Nhĩ). Hãn Quốc sau khi được thành lập, lập tức thuộc về Nhà Đường, tôn xưng vua Đường Thái Tông là “Thiên Khả Hãn”. Nhằm tạo thuận tiện cho việc triều kiến vua Đường Thái Tông, thủ lĩnh dân tộc Hồi Hột đề nghị xây một con đường bằng phẳng từ sa mạc thông tới Trường An, và đặt tên cho con đường này là Đường Tham Thiên Khả Hãn. Con đường này thông tới nội địa, các trạm dịch trên dọc đường chi chít dày đặc, là cầu nối gắn bó mật thiết tiên dân Tây Vực với Trung nguyên.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập