Kiều Quân

#Ký ức lịch sử về Tân Cương Trung Quốc - Uây-ua (Duy Ngô Nhĩ) có ý nghĩa giữ gìn sự đoàn kết giữa anh và tôi

02-02-2021 15:54:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 1934, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc công bố nghị quyết “Thông cáo về đổi tên Triền Hồi thành Uây-ua (Duy Ngô Nhĩ)”, quyết định thống nhất sử dụng “Uây-ua” là cách gọi quy phạm trong tiếng Trung, nghĩa là “giữ gìn sự đoàn kết giữa anh và tôi”, lần đầu tiên trình bày một cách chuẩn xác nghĩa gốc của tên dân tộc Uây-ua.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập