Kiều Quân

#Ký ức lịch sử về Tân Cương Trung Quốc - Tân Cương có nghĩa là cố hương thuộc về chốn mới

02-02-2021 15:38:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đời Nhà Thanh, Chính quyền Nhà Thanh dẹp yên phiến loạn Dzungar, biên giới Tây-bắc Trung Quốc được xác định. Sau đó, Nhà Thanh đã thực thi chính sách thống trị một cách hệ thống hơn đối với khu vực Tân Cương. Năm 1762 lập Tướng quân Y Lê, thực hiện thể chế quân phủ, tức quân đội và chính phủ hợp nhất. Năm 1884, thành lập tỉnh tại khu vực Tân Cương và lấy ý nghĩa “cố hương thuộc về chốn mới”, đổi tên Tây Vực thành “Tân Cương”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập