Mẫn Linh

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy “đạp gió rẽ sóng” bảo đảm sự đi lại cho người dân

21-07-2020 15:01:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xã Lưu Phương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nằm ở bờ Đông hồ Phồn Dương, là một trong những khu vực bị thiên tai lũ lụt nghiêm trọng nhất. Lũ lụt đã cắt đứt sự đi lại của người dân trong thôn, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trở thành những người đưa đò sự sống đạp gió rẽ sóng. Họ phần lớn mới ngoài 20, nhưng lại là chỗ dựa vững chắc của quần chúng nhân dân.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập