Mẫn Linh

Bảo vệ an ninh quốc gia Hồng Công quan trọng là quản lý Hồng Công theo pháp luật.

03-07-2020 15:37:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cục diện hỗn loạn ở Hồng Công một năm qua chứng mình đầy đủ rằng, an ninh quốc gia không được bảo vệ, nền pháp quyền của Hồng Công không được hoàn thiện thì còn nói gì phồn thịnh và ổn định. Bảo vệ an ninh quốc gia Hồng Công quan trọng là quản lý Hồng Công theo pháp luật.

Việc ban hành kịp thời Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công có thể nói là sự mong mỏi của mọi người. Luật này thiết thực đáp ứng sự đòi hỏi và mong đợi của tuyệt đại đa số trong xã hội Hồng Công, xuất phát từ thiết kế thượng tầng “Một nước hai chế độ’, cung cấp sự bảo vệ cơ bản nhất cho an ninh quốc gia, an ninh công cộng và an toàn cá nhân ở Hồng Công, cũng cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ cho giữ gìn nền móng pháp quyền của Hồng Công.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập