Vũ Minh

Xây dựng "Một vành đai, một con đường" giúp khu vực Đông Nam Á thực hiện phát triển bền vững

21-09-2018 10:37:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

2016-09-27    cri
Mới đây, Hội thảo "Thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030" đã diễn ra tại Thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ, Phó Tổng Thư ký ASEAN Vong-thép và Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Từ Hạo Lương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí đã nêu quan điểm về vấn đề xây dựng "Một vành đai, một con đường" và phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á.
Khi đề cập vấn đề nhìn nhận thế nào về quan hệ giữa xây dựng "Một vành đai, một con đường" với phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á, ông Từ Bộ nói, ASEAN là trọng điểm và phương hướng ưu tiên xây dựng "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng nhất thể hóa khu vực ASEAN. Từ tháng 10 năm 2010 lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN ra "Tuyên bố chung về phát triển bền vững" đến nay, hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, năng lượng, bảo vệ môi trường, nhất thể hóa khu vực, biến đối khí hậu, quản lý thiên tai, v.v đã thu được thành quả tích cực.

Ông Vong-thép cho biết, cốt lõi xây dựng "Một vành đai, một con đường" là giải quyết vấn đề kết nối, điều này nhất trí với quan tâm chính hiện nay của các thành viên ASEAN. Hai bên đã tiếp tục tăng cường nhận thức chung về việc này tại Hội nghị Cấp cao ASEAN kết thúc vừa qua. Ông bày tỏ sự khẳng định về những thành quả tích cực giành được trong hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và ASEAN trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Ông Từ Hạo Lương cho biết, là đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển, xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã tập trung nhấn mạnh về mặt kết nối, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trao đổi nhân viên, v.v, có vai trò quan trọng giải quyết vấn đề phát triển chung, Liên Hợp Quốc tay trong tay với Trung Quốc và ASEAN phát huy vai trò trong lĩnh vực kể trên có không gian rất lớn.

Khi đề cập vấn đề có triển vọng gì về tiếp tục sâu sắc sự kết nối, tăng cường thực hiện giữa xây dựng "Một vành đai, một con đường" với phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á, ông Từ Bộ nói, trong tương lai, Trung Quốc và ASEAN cần tích cực kết nối giữa xây dựng "Một vành đai, một con đường", Khung hợp tác "2+7" Trung Quốc-ASEAN và chiến lược "Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025", "Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN năm 2025", làm tốt sự hợp tác thiết thực, mở rộng lợi ích chung.

Ông Vong-thép nói rằng, các nước ASEAN và Trung Quốc có tính bổ sung cho nhau rất mạnh về mặt kết nối, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển xã hội và nhân văn, v.v, ASEAN mong tăng cường hợp tác với Trung Quốc và tổ chức Liên Hợp Quốc, cùng thực hiện tốt Chương trình nghị sự phát triển đến năm 2030, thúc đẩy phát triển và phồn thịnh trong khu vực.

Ông Từ Hạo Lương cho biết, các nước cần tích cực tái phân phối giữa nguồn lực khu vực công và khu vực tư nhân, cung cấp sự hỗ trợ tiền vốn ổn định, đưa càng nhiều thành quả sáng tạo khoa học- công nghệ vào sự nghiệp phát triển bền vững. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước ASEAN, đảm bảo các nước thích ứng tốt hơn với tình hình trong nước mình trong khi kết nối xây dựng "Một vành đai, một con đường", thực sự thực hiện cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 ở khu vực Đông Nam Á thông qua quy hoạch chiến lược, thảo luận quyết sách và thi hành chính sách có hiệu quả hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập