Phân hóa giàu nghèo và người vô gia cư ở Mỹ

2018-05-03 13:01:43     CRIonline2018-05-03 13:01:44

Những năm qua, sự phân hóa giàu nghèo ở Mỹ nới rộng, số người vô gia cư tăng lên, cuộc sống của người nghèo bi thảm, đã trở thành một sự thật không tranh cãi. Báo cáo viên đặc biệt về nghèo đói và nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Philip Alston đã chỉ rõ sắc bén: "Giấc mơ Mỹ đang nhanh chóng biến chất thành ảo tưởng Mỹ."

Not Found!(404)