Thành Trung đưa tin từ Đại hội lần 19 - Bế mạc Đại hội 19

2017-10-25 14:55:56     CRIonline2017-10-25 14:55:57

Các bạn thân mến, vào sáng ngày 24/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã diễn ra phiên bế mạc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Đại hội 19 cũng như Nghị quyết về sửa đổi điều lệ Đảng.

Các bạn thân mến, cho đến nay, toàn bộ chương trình nghị sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, dưới sự nỗ lực chung của các đại biểu, Đại hội lần này được triệu tập xoay quanh chủ đề "Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ, đoàn kết tiến lên".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê chuẩn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 do đồng chí Tập Cận Bình thay mặt đọc tại Đại hội. Đại hội nhấn mạnh, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đang bước vào thời đại mới, những mâu thuẫn trong xã hội Trung Quốc đã chuyển thành những mâu thuẫn đang tăng lên về nhu cầu của người dân đối với sự phát triển không đồng đều, không cân đối của Trung Quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đề xuất, Đại hội cho rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc trưng căn bản nhất của chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là ưu thế vượt trội trong chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Đảng lãnh đạo tất cả, đây là một nguyên tắc chính trị quan trọng đã được đưa vào điều lệ Đảng.

Not Found!(404)