Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Khai mac Lin hoan ngh thut -r-pa-li-a- Trung Quc
   2009-10-09 11:46:02    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa xa: Lin hoan ngh thut -r-pa-li-a Trung Quc chiu ngay 8 a khai mac trong th tai Cung My thut Bruc-xen. Pho Chu tich nc Trung Quc Tp Cn Binh ang thm chinh thc Bi a tham d L khai mac.

Sau L khai mac, Pho Chu tich Tp Cn Binh va Quc vng Bi An-be 2 a ln lt tham quan gian trng bay ngoc, ng en, Binh Ma Dong Tn Thuy Hoang, kim lu ngoc y i Han, hi hoa c sc i Minh, Thanh c sp xp theo tin trin lich s Trung Quc.

B trng Ngoai giao Bi L-t-m noi, Lin hoan ngh thut -r-pa-li-a-Trung Quc co li cho phat trin quan h hai nc Bi-Trung, ng thi giup ngi dn chu u hiu bit Trung Quc va vn hoa Trung Quc mt cach tt hn.

Lin hoan ngh thut -r-pa-li-a- Trung Quc la mt trong nhng lin hoan vn hoa ln nht chu u. Trong chuyn thm Trung Quc thang 6-2005, Quc vng Bi An-be 2 a cung Trung Quc i n nhn thc chung v vic Trung Quc se tham gia Lin hoan ngh thut -r-pa-li-a-Trung Quc  nm 2009. Lin hoan ngh thut ln nay se tip tuc keo dai n thang 2-2010.