Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mua hang qua mang ang tr thanh hinh thc mua sm mi cua ngi dn Trung Quc
   2009-10-08 16:53:37    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Pho Chu tich Hip hi hang vn chuyn tc hanh Trung Quc mi y tai Bc Kinh noi, mua hang qua mang ang tr thanh hinh thc mua sm mi cua ngi dn Trung Quc, iu nay a mang lai c hi mi cho thng mai in t va nghip vu hang vn chuyn tc hanh.

Hin nay, doanh thu mua hang qua mang cua ca nhn Trung Quc a ln ti 132 ti Nhn dn t, chim khoang 1% kim ngach ban le hang tiu dung xa hi. Pham vi loai hang mua sm cua ngi tiu dung thng qua mt bng mua hang qua mang khng ngng m rng, t in thoai di ng, may tinh, n qun ao, my phm, dung gia inh v.v, quy m tiu thu nhanh chong m rng. Mua hang qua mang khin phn phi thng mai in t tr thanh nghip vu mi phat trin hang vn chuyn tc hanh. Nm 2008, lng goi hang san sinh do thng mai in t trong toan quc a ln ti 500 triu kin .