Tổng điều tra nguồn tài nguyên Trung dược toàn quốc Trung Quốc lần thứ 4 phát hiện ít nhất 196 vật chủng mới

2023-04-03 13:20:01(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/4, phóng viên từ Viện Khoa học Trung y Trung Quốc được biết, Tổng điều tra nguồn tài nguyên Trung dược toàn quốc Trung Quốc lần thứ 4 đã thu thập hơn 1,5 triệu tiêu bản thực vật, công bố 3 chủng loại mới và 196 vật chủng mới trên tập san học thuật nổi tiếng quốc tế(bao gồm nhóm phân loại của một chủng loại).

Văn phòng Dự án Tổng điều tra nguồn tài nguyên Trung dược toàn quốc Trung Quốc lần thứ 4 mời chuyên gia phân loại học và nguồn tài nguyên Trung dược học tiến hành luận chứng chuyên gia đối với những phân loại mới. Chuyên gia cho rằng, sự phát hiện đối với những phân loại mới này đã góp phần quan trọng cho hiểu rõ ngọn nguồn tài nguyên sinh vật, làm phong phú kho tàng tài nguyên Trung dược của Trung Quốc.

Tác phẩm chuyên ngành “Phát hiện và nghiên cứu hiệu quả của tài nguyên mới” do tổ dự án chương trình xuất bản trước đó thống kê cho thấy, trong vật chủng mới có khoảng hơn 60% loại có tác dụng y học tiềm năng hoặc tác dụng Trung y.

 

Biên tập viên:Thiên Thư