2977 đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV mang tính đại diện rộng rãi

2023-02-26 14:39:56(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/2, phiên họp lần thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội) khóa XIII biểu quyết thông qua báo cáo xem xét tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV, xác nhận tư cách của 2977 đại biểu. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ra thông cáo, công bố danh sách đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV.

Các giới phổ biến cho rằng, công tác bầu đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV diễn ra thuận lợi, đã thực hiện các mục tiêu dự định, đặt nền tảng tổ chức vững chắc cho Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa mới thực hiện chức trách theo pháp luật, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội Đại biểu Nhân dân, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước.

Biên tập viên:Kiều Quân