La Thành

Tăng đến 9 triệu giường dịch vụ dưỡng lão vào năm 2025 – Trung Quốc ra chỉ tiêu cứng về dịch vụ dưỡng lão trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”

24-02-2022 14:35:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tăng đến 9 triệu giường dịch vụ dưỡng lão vào năm 2025 – Trung Quốc ra chỉ tiêu cứng về dịch vụ dưỡng lão trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”_fororder_yanl20220224

Theo Tân Hoa xã: Đến năm 2025, tổng số giường trong dịch vụ dưỡng lão đạt trên 9 triệu chiếc, thực hiện 100% đạt tỷ lệ tiêu chuẩn của các cơ sở dịch vụ dưỡng lão trong việc xây dựng đồng bộ các khu đô thị mới, chung cư mới... Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Quy hoạch về phát triển sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi và hệ thống dịch vụ dưỡng lão quốc gia trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” đã đặt ra nhiều chỉ tiêu chính, nhằm giải quyết vấn đề nan giải trong phát triển sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi và xây dựng hệ thống dịch vụ dưỡng lão.

Tăng đến 9 triệu giường dịch vụ dưỡng lão vào năm 2025 – Trung Quốc ra chỉ tiêu cứng về dịch vụ dưỡng lão trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”_fororder_yanl20220224a

Các bộ ngành như Bộ Dân chính Trung Quốc v.v. cho biết, “Ở đâu có nhiều người cao tuổi, chúng tôi sẽ đặt cơ sở dịch vụ dưỡng lão vào đó”. Trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”, Trung Quốc sẽ thúc đẩy các khu phố cũ, khu chung cư bổ sung cơ bản đủ các cơ sở dịch vụ dưỡng lão, thúc đẩy xây dựng cộng đồng dịch vụ dưỡng lão tại nhà trong phạm vi đi bộ “15 phút” ở khu dân cư thành phố, để dịch vụ dưỡng lão tại nhà của khu dân cư phong phú hơn, tiện lợi hơn, chất lượng cao hơn.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập